Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Ringa in de korrekta alternativen

 1. Vilka tre av följande påståenden om kolhydrater är korrekta?
  1. Glukos är en aldohexos.
  2. Glukos kan förekomma i sammanlagt endast två olika former
  3. Summaformeln för glukos och fruktos är exakt densamma.
  4. Fruktos förekommer endast i cyklisk form
  5. Glykogen kan sägas vara uppbyggt av maltosrester.
  6. Cellulosa är lättlösligt i vatten.
  Analysera och besvara frågor E C A
 2. Vilka tre av följande påståenden om lipider är korrekta?
  1. Omättade fetter har högre smältpunkt än vad mättade fetter har.
  2. Fetter är alltid svårlösliga i vatten.
  3. S.k. transfetter är omättade fetter som kännetecknas av att atomerna kring dubbelbindningen sitter i trans-position.
  4. Fosfolipider skiljer sig från fetter på så vis, att det inte är glycerol som är "grunden" i dem.
  5. Fosfolipider är viktiga beståndsdelar i moderna tvättmedel.
  6. Tvål är i grund och botten natriumsalter av fettsyror.
  Analysera och besvara frågor E C A
 3. Vilka tre av följande påståenden om aminosyror och proteiner är korrekta?
  1. Endast de aminosyror som har sura eller basiska sidogrupper är amfojoner.
  2. Aminosyror med låg Ip har sura sidokedjor.
  3. Glycin har inget asymmetriskt centrum.
  4. Metionin ingår ofta i disulfidbryggor.
  5. På membranbundna proteiners utsida sitter det ofta aminosyror med hydrofoba sidokedjor.
  6. Proteinernas sekundärstrukturer hålls ofta samman med hydrofoba interaktioner.
  Analysera och besvara frågor E C A

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Figuren nedan anger strukturen för α-glukos. Vilken är strukturen för β-glukos?
  alfa-D-glukos
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 2. Rita en strukturformel för den typ av aminosyran glutaminsyra som dominerar i en lösning med pH = 9.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 3. På lab testade ni att glukos är reducerande genom att lösa det i en alkalisk Cu2+-lösning (Fehlings prov). Skriv en reaktionsformel med strukturformler för reaktionen. Du kan skriva med streckformler eller förenklade strukturformler om du vill.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 4. Skriv strukturformeln för det fett som bildas när man låter glycerol reagera med heptansyra! Du kan skriva med streckformler eller förenklade strukturformler om du vill.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 5. Skriv strukturformeln för dipeptiden Gly-Ser. Sätt ut alla bindningar och atomer (även väteatomer).
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Mjölksocker spjälkas till galaktos och glukos av enzymet laktas. Utgå ifrån hur enzym fungerar, och beskriv så utförligt och nyanserat som möjligt hur den reaktionen går till.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Språk och kommunikation E C  
 2. I ett försök ville man spjälka laktos (mjölksocker) med hjälp av enzymet laktas. För att göra detta löste man laktosen i en lösning av laktas. Hur skulle man sedan göra för att separera de bildade produkterna från laktasenzymet, så att man fick en lösning med bara galaktos och glukos i? Föreslå en metod, och förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur den fungerar, och varför den skulle klara av att "göra jobbet".
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment E C  
  Språk och kommunikation E C  

Facit

Betygsgränser

Max:  26,0 (12/10/4)
Medel:  15,65 (9,40/5,00/1,25)
E: 9,0
D: 14,0 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 18,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 20,0 varav 7,5 C-poäng och 2,0 A-poäng
A: 23,0 varav 9,0 C-poäng och 3,0 A-poäng

Del I. Ringa in de korrekta alternativen

 1. a, c, e
 2. b, c, f
 3. b, c, e

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. beta-D-glukos
 2. glutamat-i-basisk-losning
 3. glukos-reducerar-kopparIIjoner
 4. glyceryltriheptanoat
 5. gly-ser

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Substratet binder till enzymets aktiva yta (0,5E) med induced fit (passar nästan som "nyckel i lås") (0,5E). Reaktionen är en jämviktsreaktion – enzymet påverkar inte jämviktskonstantens värde, utan endast reaktionshastigheten. Det gör det genom att sänka aktiveringsenergin för reaktionen (1C). Enzymet utnyttjar energin som frigörs när substratet binder till aktiva ytan för att spjälka substratet (1C).

  Om eleven har båda C-poängen kan det betraktas som att eleven har svarat "utförligt och nyanserat" på den. (Den ena C-poängen markeras då som A.)
 2. Gelfiltrering, matrix av gelkulor, stora slinker utanför, små går in i matrixen, bromsas mer. Laktas är en stor molekyl (ett protein), medan både glukos och galaktos är relativt små molekyler. Därför går det bra att använda gelfiltrering.

  (Observera att ovanstående bara är min rättningsmall! Betrakta det som en ledning till rätt svar; det torftiga jag har skrivit räcker knappast för att nå upp till kraven för ett "utförligt och nyanserat" svar.)