Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt miniräknare

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. med viss sä­ker­het till stor del med sä­ker­het till stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan). För A krävs att beräkningarna är tydligt redovisade med korrekta enheter i varje steg i beräkningen.

(Språk och kommunikation 1E/1C/1A)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Kvävemonoxid kan bildas genom att kväve reagerar med syre enligt nedanstående reaktionsformel.

  N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g)


  Teckna jämviktskonstanten \(K\) för reaktionen.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 2. Vilken enhet får jämviktskonstanten \(K\) i fråga 1 ovan?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (-/1C/-)

 3. I ett experiment med vätgas och koldioxid lät man följande jämvikt ställa in sig vid 750 °C:

  H2(g) + CO2(g) ⇌ H2O(g) + CO(g)


  Man mätte då ämnenas koncentrationer, och fann att de var såhär:

  • [H2] = 0,00532M
  • [CO2] = 0,00532M
  • [H2O] = 0,00468M
  • [CO] = 0,00468M
  Beräkna jämviktskonstanten \(K\). Endast svar krävs.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (-/1C/-)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. I ett försök löste man upp en liten bit tavelkrita i 50 ml 2M saltsyra för att beräkna halten kalciumkarbonat i den. Vilket av nedanstående påståenden är felaktigt?

  För att få reaktionen att gå fortare kan man

  1. sönderdela kritan
  2. använda 100 ml 2M saltsyra istället för 50 ml 2M saltsyra
  3. höja temperaturen
  4. använda 50 ml 4M saltsyra istället för 50 ml 2M saltsyra

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 2. Betrakta följande reaktion:


  N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

  \(\Delta H < 0\) för reaktionen åt höger.


  Vilka tre av nedanstående alternativ gör att man kan få ut så mycket ammoniak (NH3) som möjligt ur reaktionen?

  1. Man kondenserar ammoniaken
  2. Man tillsätter en katalysator
  3. Man höjer temperaturen
  4. Man sänker temperaturen
  5. Man ökar trycket
  6. Man sänker trycket

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Blodets hemoglobin (Hb) har till uppgift att transportera syre till kroppens vävnader. Det kan det göra genom att syrgas binder till hemoglobinet enligt följande jämviktsreaktion:

  Hb + O2(g) ⇌ HbO2

  Om man drabbas av kolmonoxidförgiftning kan man säga att kolmonoxiden konkurrerar ut syrgasen från hemoglobinet enligt följande jämviktsreaktion:

  CO + HbO2 ⇌ HbCO + O2
  1. Kolmonoxidförgiftning kan vara dödlig, eftersom kolmonoxid binder till hemoglobin c:a 230 gånger starkare än vad syrgas gör. Vad säger det om värdet på \(K\) för ovanstående reaktion: Är \(K>1\), \(K=1\) eller \(K<1\)? Motivera!

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (-/-/1A)

  2. Förklara med hjälp av Le Chateliers princip varför man ger ren syrgas att andas till en människa som drabbats av kolmonoxidförgiftning.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (-/1C/-)

 2. I ett experiment ville man bestämma jämviktskonstanten för nedanstående reaktion:

  FeSCN2+(aq) ⇌ Fe3+(aq) + SCN(aq)


  Det gjorde man genom att bereda en lösning med järntiocyanatdinitrat, FeSCN(NO3)2, med koncentrationen 1,00 · 10–4 M. Då löser järntiocyanatdinitraten upp sig och bildar FeSCN2+(aq) + 2NO\({\sf _3^-}\)(aq). Omedelbart efteråt ställer jämvikten FeSCN2+(aq) ⇌ Fe3+(aq) + SCN(aq) in sig.


  När jämvikten ovan hade ställt in sig mätte man [FeSCN2+] och fick den till 1,38 · 10–6M. Beräkna jämviktskonstanten för reaktionen FeSCN2+(aq) ⇌ Fe3+(aq) + SCN(aq).

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/1A)

 3. Vid 25 °C är jämviktskonstanten \(K=0,46\) för nedanstående reaktion:

  2BrCl ⇌ Br2 + Cl2

  Vid ett visst tillfälle är [BrCl] = 0,30 M; [Br2] = 0,15 M och [Cl2] = 0,15 M.
  1. Visa att systemet inte är i jämvikt.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (-/1C/-)

  2. Vilken blir koncentrationen Cl2 när systemet nått jämvikt?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (-/-/1A)

Facit

Betygsgränser

Max: 16,0 (5/7/4)
Medel: 13,7 (4,7/6,1/2,9) – B
E: 4,0  
D: 7,5 varav 3,5 C- eller A-poäng
C: 9,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
B: 11,5 varav 2,0 A-poäng
A: 14,0 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. \[K = \frac {[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2][\text{O}_2]} \hspace{100cm}\]
 2. Den blir enhetslös
 3. \[K = 0,774 \hspace{100cm}\]

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b
 2. a, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Eftersom kolmonoxid binder hårdare till hemoglobin än vad syre gör, betyder det att jämvikten måste vara förskjuten åt höger. Det betyder att [HbCO][O2] > [CO][HbO2], och därmed att även \(K = \frac {[\text{HbCO}][\text{O}_2]}{[\text{CO}][\text{HbO}_2]} > 1\)
  2. Då kommer [O2] att öka. Enligt Le Chateliers princip kommer då jämvikten att förskjutas för att motverka ökningen av [O2]. Därmed kommer jämvikten CO + HbO2 ⇌ HbCO + O2 att förskjutas åt vänster.

   Bedömning

   C – Eleven ger en förklaring som har sin utgångspunkt i att [O2] minskar efter tillsatsen av O2.

 1. Lösning
  \[K = \frac {[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^-]}{[\text{FeSCN}^{2+}]} \hspace{100cm}\]
    [FeSCN2+] [Fe3+]  [SCN]  
  Före reakt.  1,00 · 10–4 0 0 M
   förändr. – 9,862 · 10–5 + 9,862 · 10–5 + 9,862 · 10–5 M
   Vid jämv. 1,38 · 10–6 9,862 · 10–5 9,862 · 10–5 M

  \[K = \frac {9,862 \cdot 10^{-5}\text{M} \cdot 9,862 \cdot 10^{-5}\text{M}}{1,38 \cdot 10^{-6}\text{M}} = 0,00704776\text{M} \approx 0,00705\text{M} \hspace{100cm}\]

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att ställa upp ett korrekt uttryck för jämviktskonstanten.
  C – Eleven beräknar åtminstone en av jämviktskoncentrationerna för [Fe3+] eller [SCN] korrekt, eller förändringen i koncentration för [FeSCN2+].
  A – Eleven beräknar värdet på \(K\) helt korrekt.

  Språklig bedömning

  För A krävs
  • En tydlig uppställning av jämviktsekvationen
  • En tydlig uppställning som visar förändringen av koncentrationer
  • Enhet i varje steg i beräkningen
  1. \[Q = \frac {[\text{Br}_2][\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2} = \frac {0,15\text{M} \cdot 0,15\text{M}}{0,30\text{M}^2}=0,25<0,46=K \hspace{100cm}\]
  2. Lösning
     [BrCl] [Br2] [Cl2]  
   Före reakt. \[0,30\] \[0,15\] \[0,15\] M
   förändr. \[-2x\] \[+x\] \[+x\] M
   vid jämv. \[0,30-2x\] \[0,15+x\] \[0,15+x\] M

   \[K = \frac {[\text{Br}_2][\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2} \hspace{100cm}\]

   \[0,46 = \frac {(0,15 + x)(0,15 + x)}{(0,30-2x)^2} = \frac {(0,15+x)^2}{(0,30-2x)^2} \hspace{100cm}\]

   \[\sqrt{0,46} = \frac {0,15+x}{0,30-2x} \hspace{100cm}\]

   \[(0,30-2x)\sqrt{0,46} = 0,15 + x \hspace{100cm}\]

   \[0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 2x\sqrt{0,46} = 0,15 + x \hspace{100cm}\]

   \[0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 0,15 = 2x\sqrt{0,46} + x \hspace{100cm}\]

   \[0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 0,15 = x\left( 2\sqrt{0,46} + 1\right) \hspace{100cm}\]

   \[x = \frac {0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 0,15}{2\sqrt{0,46} + 1} = 0,02269072 \hspace{100cm}\]

   [Cl2] = (0,15 + 0,02269072)M = 0,17269072M ≈ 0,17M