Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. OBS! Tabellsamling är inte tillåten på detta prov. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Glöm inte enhet. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Koncentration

\[c = \frac{n}{V} \hspace{100cm}\]

\(c\) är koncentrationen i mol/dm3 eller M

\(n\) är substansmängden i mol

\(V\) är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Den elektrokemiska spänningsserien

Den elektrokemiska spänningsserien

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande reaktioner är redoxreaktioner? (3p)
  1. 2ClO3- → 2Cl + 3O2
  2. Mg + Cl2 → MgCl2
  3. HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O
  4. SO2 + OH → HSO3-
  5. SO3 + H2O → H2SO4
  6. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 2. När kalium läggs i vatten reagerar det enligt formeln
  2K + 2H2O → 2K+ + 2OH + H2
  Vilka tre av följande påståenden om denna reaktion är korrekta? (3p)
  1. Kaliumatomerna avger elektroner
  2. Kalium är ett oxidationsmedel
  3. Vätgas bildas genom oxidation av vatten
  4. Syre i vatten reduceras
  5. Väte i vatten reduceras
  6. Efter fullgången reaktion blir lösningen basisk.
 3. Vilket är det systematiska namnet för en förening med följande formel? (1p)
  3-metyl-2-butanol.
  1. 3-metyl-2-butanol
  2. 3-metylbutylalkohol
  3. 2-hydroxipentan
  4. 1,1-dimetyl-2-propanol
  5. 2-pentanol
 4. Brom reagerar lätt med cyklohexen, varvid en av nedanstående föreningar bildas. Vilken? (1p)
  1. 1,2-dibromcyklohexan
  2. 1,3-dibromcyklohexan
  3. 3,5-dibromcyklohexen
  4. 3,5-dibromcyklohexen
  5. Bromcyklohexan
  6. 1,1-dibromcyklohexan

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Fullständiga uträkningar behöver inte redovisas, men skriv svaret på ett annat papper.

 1. Myrsyran är, som du vet, en syra.
  1. Skriv formeln för myrsyrans protolys i vatten med strukturformler! (2p)
  2. Vid protolysen bildas två joner. Den ena är oxoniumjonen. Vilken är den andra? Skriv antingen rationellt namn eller trivialnamn. (1p)
 2. I en bägare (nummer 1) med aluminiumkloridlösning stoppar du ner ett zinkbleck, och i en annan bägare (nummer 2) med zinkkloridlösning stoppar du ner ett aluminiumbleck.
  1. I vilken bägare sker det en reaktion? (1p)
  2. Skriv oxidationsformeln, reduktionsformeln och redoxformeln! (3p)
 3. Skriv strukturformel och rationellt namn för alla isomerer med molekylformeln C4H9Cl! (4p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

 1. Tenn och zink har olika reducerande förmåga.
  1. Vilket av de båda ämnena har störst reducerande förmåga? (1p)
  2. Redgör för två experiment som tillsammans visar vilket av de båda ämnena som har störst reducerande förmåga. Av din redogörelse måste framgå vilka resultat man kan förvänta sig av dina experiment. (4p)
 2. Hur stor massa koldioxid bildas om du bränner 4,25 g etan i luft? (4p)

Betygsgränser

Max: 28
Medel: 18,66
G: 9,0
VG: 16,5
MVG: 21,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, b, f
 2. a, e, f
 3. a
 4. a

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Fullständiga uträkningar behöver inte redovisas.

  1. Myrsyrans protolys
   Rätt strukturformel på myrsyran - 1p; rätt protolysreaktion - 1p.
   Ej skrivit strukturformel, utan "HCOOH" ... -1p
  2. metanoatjon/formiatjon
  1. I bägare nummer 2, med zinkkloridlösning och aluminiumbleck.
  2. Ox. Al(s) → Al3+ + 3e
   Red. Zn2+ + 2e → Zn(s)
   Redox.2Al(s) + 3Zn2+ → 2Al3+ + 3Zn(s)
 1. 1-klorbutan.2-klorbutan.1-klor-2-metylpropan.2-klor-2-metylpropan.
  Ej bokstavsordning på de två sista ämnena ........... endast -0,5p om eleven är konsekvent

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

 1. Tenn och zink har olika reducerande förmåga.
  1. Zink
  2. Zink i en tenn-nitratlösning (1p), tenn i en zinknitratlösning (1p). Zinken lyckas reducera tennjonerna till metalliskt tenn (1p), men tennet lyckas inte reducera zinkjonerna till metalliskt zink (1p).
 2. 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

  \[\begin{align}n_{\text{C}_2\text{H}_6} &= \frac {m_{\text{C}_2\text{H}_6}}{M_{\text{C}_2\text{H}_6}} = \frac {4,25\text{g}}{(12,0 \cdot 2 + 1,008 \cdot 6)\text{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,14144036\text{mol}\end{align}\]

  \[n_{\text{CO}_2} = 2m_{\text{C}_2\text{H}_6} = 2 \cdot 0,14144036\text{mol} = 0,2828807\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}m_{\text{CO}_2} &= n_{\text{CO}_2} \cdot M_{\text{CO}_2} = \hspace{100cm} \\ &= 0,2828807\text{mol} \cdot (12,0 + 16,0 \cdot 2)\text{g/mol} = \\ &= 12,44675\text{g} \approx 12,4\text{g}\end{align}\]

  Rätt reaktionsformel – 1p; rätt substansmängd etan – 1p; rätt substansmängd CO2 – 1p; rätt massa CO2 – 1p.

  Skrivit felaktig reaktionsformel, så att förhållandet C2H5OH:CO2 är 1:1 ytterligare -1p