Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal, miniräknare, formelblad.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Skriv strukturformeln för följande organiska ämnen. Alla bindningar och atomer måste skrivas ut, även väteatomer.
  1. Myrsyra

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  2. Acetaldehyd

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  3. Glykol

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  4. Fenol

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

 2. Vad heter följande organiska ämnen? Skriv deras rationella namn. OBS! För full poäng måste alla kommatecken och bindestreck sitta på rätt plats.
  1. metylpropyleter

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  2. 2-metyl-2-propanol

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  3. hexansyra

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  4. 3,4-dimetyl-2-pentanol

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  5. 1,3-dimetylcyklohexen

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

 3. En kemist vill tillverka 2-klor-2-metylpropan. Detta kan man göra genom att addera HCl till en viss alken.
  1. Skriv reaktionsformeln med strukturformler för ovan nämnda reaktion och ange namnet på den alken som reagerar. Du kan skriva med förenklade strukturformler eller streckformler om du vill.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (0/1/0)

  2. I reaktionen skulle det rent teoretiskt också kunna bildas en annan kloralkan än 2-klor-2-metylpropan. Vilken då? Skriv både dess namn och dess strukturformel. Alla bindningar och atomer måste skrivas ut, även väteatomer.

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilka tre av följande påståenden om olika organiska ämnens kemiska egenskaper är korrekta?
  1. Tioler är ofta illaluktande ämnen.
  2. När aminer reagerar med vatten bildas bl.a. hydroxidjoner.
  3. Aminer är ofta explosiva.
  4. Ketoner kan fungera som milda reduktionsmedel.
  5. Estrar är ofta svårlösta i vatten.
  6. 2-fluor-1-klorpropan har två optiska centra.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande föreningar kommer att avfärga bromvatten, Br2(aq)?
  1. bensen
  2. cyklohexen
  3. H2C=CH2
  4. Propyn
  5. 4-metylhexansyra
  6. glukos-cyklisk-form

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om olika reaktionsmekanismer är korrekta?
  1. Det är inte möjligt att eliminera vatten från metanol.
  2. I reaktionstypen som avses i fråga 5 ovan fungerar brommolekylen som ett nukleofilt reagens.
  3. Reaktionen CH4 + Cl2 + hν → CH3Cl + HCl är ett exempel på en substitutionsreaktion.
  4. Estrar kan bildas genom hydrolys av fetter.
  5. Vid framställning av etylmetyleter kommer det också att bildas dietyleter och dimetyleter.
  6. Syrgas är ett vanligt reagens i additionsreaktioner.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Såhär står det om acidos på svenska Wikipedia (besökt 2014-02-28): ”Acidos eller syraförgiftning är inom medicin beteckningen på tillståndet då det arteriella blodets pH-värde sjunker under 7,35. […] Metabolisk acidos inträffar då sura metaboliter ansamlas i blodet, alternativt att basiska sådana går förlorade.”

  Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför man kan drabbas av acidos om man dricker metanol!

  Analysera och besvara frågor (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)

 2. Fiskar har som du vet mycket annorlunda levnadsförhållanden jämfört med gris och ko. Detta gör att deras kroppar och celler blir uppbyggda på olika sätt. Nu säger man ofta att man ska äta mycket fisk, eftersom de innehåller större mängd omättade fetter än vad annat animaliskt fett (t.ex. från ko eller gris) innehåller. Frågan är, varför är andelen omättade fetter större i fisk än i ko och gris? Svara så utförligt och nyanserat som möjligt!

  Analysera och besvara frågor (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)