Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal och formelsamling, men inte miniräknare. Alla reaktionsformler skall vara balanserade. I strukturformler skall samtliga atomer sättas ut, även väteatomer.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

Skriv svaren på de här frågorna direkt på detta papper.

 1. Ange trivialnamn eller rationellt namn på följande molekyler: (3p)
  1. Etanal
  2. 3,4-dimetyl-2-pentanol
  3. Glykol (1,2-etandiol)
 2. Ange strukturformeln för följande organiska ämnen: (3p)
  1. formaldehyd
  2. 2-pentanon
  3. 4,7-dimetyl-2,5-oktadien
  4. Det finns sex isomerer med summaformeln C4H8. Skriv strukturformler för fem av dem, och ange deras rationella namn! (5p)

Del II. Ringa in de rätta svaren!

 
 1. Man sätter 2-propanol till en lösning av kaliumdikromat, K2Cr2O7. Kaliumdikromaten fungerar som oxidationsmedel. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)
  1. Det bildas 1-propanol.
  2. Det bildas propansyra.
  3. 2-propanolen påverkas praktiskt taget inte alls.
  4. Det bildas aceton.
  5. Det bildas glycerol.
 2. Vad heter följande molekyl? (1p)

  5-brom-3,3-diklor-6-metyl-2-oktanol.png

  1. 3,3-diklor-5-brom-6-etyl-2-heptanol
  2. 5-brom-3,3-diklor-6-metyl-2-oktanol
  3. 2-hydroxi-3,3-diklor-5-brom-6-etylheptan
  4. 5-brom-2-diklor-2-hydroxi-6-metyloktan
  5. 3,3-diklorid-5-bromid-6-metyl-2-oktanol
  6. 3,3-diklor-5-brom-6-metyl-6-etyl-2-hexanol
  7. 3,3-diklor-5-brom-6-metyletyl-2-hexanol
  8. 2-hydroxi-3,3-diklor-5-brom-6-metyletylhexan

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Rita strukturformeln för alla isomerer av hexan, C6H14, och namnge dem! (8p)
 2. Ordna isomererna i fråga 7 efter sjunkande kokpunkt (med ämnet med den högsta kokpunkten först)! (2p)
 3. Förklara varför ämnena i fråga 7-8 har olika kokpunkt. Rita gärna en bild för att förklara! (3p)
 4. När brom, Br2, adderas till etyn, sker reaktionen i två steg. Skriv reaktionsformler med strukturformler för de båda reaktionerna, och namnge samtliga produkter som bildas. (3p)
 5. På smak- och essensfabriken Glada Gommen AB vill man en dag framställa lite "ananasessens", en ester kallad etylbutanoat.
  1. Vilka ämnen måste man utgå ifrån för att göra etylbutanoat? Ange endast namn! (2p)
  2. Framställningen av etylbutanoat är en jämviktsreaktion. Skriv reaktionsformeln med strukturformler och teckna jämviktskonstanten för reaktionen! (2p)
  3. Eftersom reaktionen är en jämviktsreaktion, kommer man att ha kvar ganska mycket av ursprungsämnena när reaktionen gått till jämvikt. Och ursprungsämnena vill man förstås inte ha med i det färdiga smakämnet! Utgå ifrån det bildade ämnets kemiska/fysikaliska egenskaper, och diskutera hur man kan göra för att få så stort utbyte som möjligt ur reaktionen, d.v.s. att driva den så långt till höger som möjligt. (4p)