Tid: 85 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, medföljande periodiskt system.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­deller, te­o­ri­er och ar­bets­me­to­der

Ele­ven re­do­gör över­sikt­ligt för inne­börden av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Sva­ra på frå­gor om och be­skri­va ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Teoriers och mo­del­lers gil­tig­het och be­gräns­ning­ar Eleven vär­de­rar dessa med en­kla om­döm­en enkla ny­an­se­ra­de

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enk­la frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tioner med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Kom­ple­xabe­kan­ta si­tu­a­tionertill­freds­stäl­lan­de

Kom­plexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tionergott

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enk­la re­so­ne­mang

enklaväl­grun­da­de

… ny­an­se­ra­de … väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de …

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­änd­ring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Ele­ven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

med viss sä­ker­hettill stor del

med sä­ker­hettill stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

 

Jag väger samman all den språkliga bedömning jag gjort på de utredande frågorna, och sätter samman dem till en enda bedömning, som jag för in här, och räknar in i slutpoängen på provet.

För A krävs att beräkningarna är tydligt redovisade med korrekta enheter i varje steg i beräkningen.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Ange trivialnamn eller rationellt namn på följande molekyler:
  1. hexan

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. 1,3-dimetylcyklohexen

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  3. fenol.v2

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  4. 2-etyl-1-penten

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/–/1)

 2. Skriv strukturformeln för följande organiska ämnen. Alla bindningar och atomer ska skrivas ut, även väteatomer.
  1. 2-metylpropan

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Cis-1-klor-1-propen

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  3. Orto-xylen (1,2-dimetylbensen)

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 3. Varför finns det ingen molekyl som heter 2-metylpropyn?

  Teoriers och mo­del­lers gil­tig­het och be­gräns­ning­ar (–/1/–)

 4. Eugenol (nedan) är ett av ämnena som ger kryddnejlika dess speciella doft.
  Eugenol
  1. Kommer en vattenlösning av eugenol att ha sur, basisk eller neutral reaktion? Ringa in ett alternativ.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

   1. Basisk reaktion, eftersom väte kan tas upp av dubbelbindningen till höger.
   2. Sur reaktion, eftersom väteatomen nere till vänster i strukturformeln kan protolyseras.
   3. Basisk reaktion, eftersom syreatomen uppe till vänster i strukturformeln kan protoneras.
   4. Sur reaktion, eftersom någon av väteatomerna i bensenringen kan protolyseras.
   5. Neutral reaktion, eftersom ingen atom i eugenol varken kan protoneras eller protolyseras.
  2. Vad bildas om man låter eugenol reagera med bromvatten, Br2(aq)? Rita en strukturformel för den produkt som bildas. Rita ut alla atomer och bindningar.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

  3. Vad kallas den typ av reaktion som sker mellan bromvatten och eugenol? Ringa in ett alternativ.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

   1. Polymerisation
   2. Eliminationsreaktion
   3. Radikalsubstitution
   4. Kondensationsreaktion
   5. Avfärgningsreaktion
   6. Inget av ovanstående alternativ.

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. I så kallad PBS (fosfatbuffrad saltlösning) utnyttjas den buffrande förmågan hos följande jämviktssystem:

  H2PO\({\sf _4^-}\) + H2O ⇌  HPO\({\sf _4^{2-}}\) + H3O+

  Vad händer med jämvikten efter att man tillsatt en liten mängd NaOH(s)? Ringa in ett alternativ.

  Analysera och besvara frågor (–/1/–)

  1. [H2PO\({\sf _4^-}\)] kommer att minska.
  2. Oxoniumjonerna kommer att reagera med hydroxidjonerna och bilda vatten.
  3. Jämvikten förskjuts åt höger.
  4. Lösningens pH kommer att stiga, men endast mycket lite.
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inga av ovanstående alternativ.
 2. Vid bromering av n-heptan utnyttjas ljusenergi för att påskynda reaktionen mellan brom (Br2) och heptan (C7H16). Vilket eller vilka av nedanstående ämnen kan bildas vid bromeringen? Ringa in ett alternativ.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

  1. 2,4,5-tribromheptan
  2. 1-bromheptan
  3. 3-bromheptan
  4. 1,2-dibromheptan
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inga av ovanstående alternativ.

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Natriumcyanamid, Na2CN2, och vatten reagerar med varandra enligt formeln

  Na2CN2 + 3H2O → Na2CO3 + 2NH3

  Man blandar lite natriumcyanamid i vatten. Kommer lösningen att få sur, neutral eller basisk reaktion? Förklara utförligt med hjälp av reaktionsformler.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/1)

 2. Underklorsyrlighet, HClO, är en svag syra med pKa = 7,53. I ett försök titrerade man 25,0 ml underklorsyrlighet, HClO(aq) med 0,200 M NaOH(aq) och tog upp en titrerkurva. Ekvivalenspunkten uppnåddes när man tillsatt 11,1 ml natriumhydroxidlösning.
  1. Beräkna underklorsyrlighetens ursprungliga koncentration.

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/–)
   Språk och kommunikation (S1/S1/S1)

  2. Beräkna vilket pH den neutraliserade lösningen (vid ekvivalenspunkten) hade. För hypokloritjonen gäller att pKb = 6,47.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/1)
   Språk och kommunikation (S1/S1/S1)