Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Den här gången ska ni få göra en laboration som blir helt öppen. Enda instruktionerna är: 

  1. Du ska göra någonting med tre magnecyl koffein brus! 😉
  2. Du ska hinna göra det på avsatt tid.

Magnecyl koffein brus. Magnecyl koffein brus.

Förberedelser

För att klara av detta, ska du ägna veckan innan åt att förbereda dig. Vad kan man göra med magnecyl? Kan man analysera det på något sätt? Kan man låta det reagera på något sätt? Allra bäst blir det när man kan jämföra två eller flera resultat med varandra och försöka dra någon slutsats ur det. Bläddra gärna i läroboken och låt dig inspireras! Hör också med din lärare (mig!) om det är praktiskt möjligt att genomföra det du planerar.

Så småningom kommer ni att laborera i grupper två och två, men ni får inte veta vem ni ska jobba med förrän vid labtillfället (det blir slumpmässigt). Då måste ni komma överens om vad som ska göras.

Redovisning och bedömning

Laborationen ska mynna ut i en rejäl labrapport. Den ska innehålla rubrikerna "Inledning", "Material och metoder", "Resultat", "Diskussion" och "Källor". Instruktioner till hur man skriver riktigt bra labrapporter finns på  den här länken. Var och en av er ska skriva en rapport.

Liksom tidigare ska en kompis (dock inte din labkompis) få läsa och bedöma din rapport innan du lämnar in den till mig. Den ska  bedömas enligt följande matris:

Bedömning 1 2 3 4
Språk Rapporten är endast skriven med stödord, eller mycket otydlig. Endast skrivet med stödord, men ganska lätt att följa. Skriven med stödord eller hela meningar, lätt att följa. Det framgår i viss mån hur och varför laboranterna vägde, mätte etc. Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av vad laboranterna gjorde, steg för steg. Det är mycket tydligt vilka mätvärden som togs upp i vilka steg, och hur mätvärdena skulle användas.
Resultat Resultaten redovisas mycket kortfattat, t.ex. endast i tabellform. Resultaten redovisas endast i löpande text, men hade en tabell eller bild varit med, hade det underlättat. Laboranterna har endast utfört ett försök. Beräkningar (om det finns några) är bristfälliga. Resultaten redovisas både i löpande text och i tabeller/bilder. Tabellerna och bilderna saknar numrering och ankare (hänvisningar) i texten. Beräkningarna är i huvudsak korrekta. Laboranterna har utfört flera försök/mätningar, men med vitt skilda resultat.  Alla beräkningar är korrekt utförda. Alla resultat pekar i samma riktning. Resultaten redovisas både i löpande text och med tabeller och/eller bilder. Tabellerna och bilderna är numrerade och har tydliga ankare i texten.
Diskussion Resultaten diskuteras endast kortfattat. Laboranterna anger "den mänskliga faktorn" som felkälla. Laboranterna har bara utfört en enda mätning/ett enda försök, varför det blir svårt att diskutera skillnader i mätresultat. Det blir också svårt att diskutera resultatens validitet, d.v.s. om man verkligen kan lita på att resultaten är "sanna".  Laboranterna har gjort flera mätningar/försök, men har svårt att förklara skillnader som uppkommer i försöken. Resultatens validitet diskuteras också till viss del. Laboranterna diskuterar resultaten utförligt och nyanserat. De förklarar varför olika mätningar ger skilda resultat. Laboranterna diskuterar också resultatens validitet utförligt, d.v.s. besvarar frågan "kan vi verkligen lita på resultaten?" och förklarar varför man kan det. 

När du bedömer din kompis rapport ska du infoga kommentarer i dokumentet (fliken "Granska" och tryck på knappen "Ny kommentar…") överallt där du hittar saker som behöver rättas till. Till sist ska du också gen en helhetsbedömning av rapporten genoma att skriva som i det här exemplet:

Språk: Jag bedömer att du ligger på nivå … därför att …

Resultat: Jag bedömer att du ligger på nivå … därför att …

Diskussion: Jag bedömer att du ligger på nivå … därför att …

Bedömare: [Ditt namn]

Ange exempel så att din kompis har en chans att förstå vad som behöver förbättras!

Tidsplan

Du ska skicka rapport att bedöma senast 1 vecka efter laborationstillfället. 

Din kompis ska skicka tillbaka den kompisbedömda rapport senast 1 vecka efter att hen fått den (alltså 2 veckor efter laborationstillfället. 

Din förbättrade rapport ska skickas in till din lärare (mig!) senast 1 vecka efter att du fått tillbaka den kompisbedömda rapporten (alltså 3 veckor efter laborationstillfället).