Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

Kemikalier

 • Kobolt(II)kloridhexahydrat
 • Etanol
 • Ammoniumtiocyanat
 • Avjonat vatten
 • Konc. NH3

Annan materiel

 • Dropprör
 • Spatel
 • 5 provrör
 • Provrörsställ
 • E-kolv, 100ml
 • E-kolv, 50ml
 • Mätcylinder, 10ml
 • Mätcylinder, 25ml
 • Piprensare

Allmänt om övergångsmetallerna

I grupperna 3-11

De flesta kan ha olika oxidationstal

Bildar jonföreningar som ofta har klara färger

Jonerna kan ofta reagera med oladadde molekyler eller negativa joner, och bilda komplexa (sammansatta) joner.

Försök med koboltsalter

Kolbolt(II)klorid, CoCl2

Värm på lite CoCl2(s) i en E-kolv

 • Färgen går från röd till blå

Lös 0,2g koboltklorid i 10ml H2O

 1. Doppa en piprensare i lösningen
 2. Skriv på papper – osynligt bläck!

Värm pappret försiktigt över låga – färgen framträder!

Vad händer?

Co(H2O)62+

Co(H2O)42+

+ 2H2O

hexaakvakobolt(II)jon (röd)

 

tetraakvakobolt(II)jon (blå)

De bildade jonerna är komplexa joner

 • Sammansatta av kobolt och vatten!

Kobolt(II)klorid och ammoniumtiocyanat

Lös en spatelspets CoCl2(s) i 25ml EtOH i en 100ml E-kolv

 • Lösningen blir turkos-blå.

Tillsätt några korn ammoniumtiocyanat, NH4SCN(s)

 • Lösningen blir blå (koboltblå).

Vad händer?

Co(H2O)62+

+ 4SCN

⇌ Co(H2O)2(SCN)42–

+ 4H2O

hexaakvakobolt(II)jon (röd)

 

diakva-tetratiocyanato-kobolt(II)jon (blå)

 

En lösning av Co(H2O)62+ blir röd medan en lösning av Co(H2O)(SCN)42– blir blå.En lösning av Co(H2O)62+ blir röd medan en lösning av Co(H2O)(SCN)42– blir blå.

Teckna jämviktskonstanten \(K\) för reaktionen!

Fråga eleverna, vad händer om jag tillsätter vatten till lösningen?

 • Lösningen blir röd, ty jämvikten förskjuts åt vänster

Kobolt(II)klorid och ammoniak

Lös 0,2g CoCl2(s) i 10ml H2O

Tillsätt droppvis konc. NH3.

 • Bildas blå fällning

Vad händer?

 1. NH3 + H2O ⇌ NH\(_4^+\) + OH
 2. Co2+(aq) + 2OH ⇌ Co(OH)2(s)

Luftens syre oxiderar så småningom Co2+-jonerna till Co3+, och det bildas Co(NH3)\(_6^{3+}\)-joner (gula).