Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Man känner igen ett ämne på dess egenskaper. Vissa egenskaper, t ex lukt och färg är svåra att beskriva med ord. Därför utnyttjar man helst egenskaper som kan mätas, så kallade storheter. Användbara storheter är t ex densitet, kokpunkt och smältpunkt.

Du får av din lärare ett provrör innehållande en vätska. Vätskan består av något av de ämnen som förekommer i tabellen nedan. Du ska genom egna experiment bestämma ämnets densitet och kokpunkt, samt undersöka ämnets löslighet i vatten och heptan, ett organiskt lösningsmedel. Genom att jämföra dina undersökningsresultat med motsvarande data för ämnena i tabellen ska du avgöra vilket av dessa ämnen som ditt prov består av.

Ämne

Löslighet i vatten

Löslighet i heptan

Densitet g/cm3

Kokpunkt °C

1-Propanol

+

0,80

97

Aceton

+

+

0,79

56

Cyklohexan

+

0,78

81

Etanol

+

+

0,79

79

Etylacetat

+

0,90

77

Metanol

+

0,80

65

n-Heptan

+

0,68

98

Densitet

Densiteten \(\rho\) ges av formeln \(\rho = \frac {m}{V}\) där \(m\) är ämnets massa och \(V\) är dess volym.

Väg en 10 ml mätkolv på 0,01 g när och anteckna massan. Fyll därefter mätkolven till volymmärket med ditt prov, och väg den igen.

Anteckna alla dina mätresultat. Du har nu de uppgifter som behövs för att beräkna densiteten för ditt prov.

Massa, mätkolv + prov

g

g

Massa, tom mätkolv

g

g

Provets massa (\(m\))

g

g

Provets volym (\(V\))

cm3

cm3

Provets densitet (\(\rho\))

g/cm3

g/cm3

Kokpunkt

 1. Montera apparaten för kok­punkts­be­stäm­ning inuti ett dragskåp eller under en draghuv som i bilden till höger.
 2. Häll ca 5 ml av den okända vätskan i provröret.
 3. Lägg i en koksten för att förhindra stötkokning.
 4. Justera termometern så att kulan hamnar ungefär 1 cm ovanför vätskeytan.
 5. Fyll bägaren till knappt hälften med vatten.
 6. Värm vattnet tills vätskan i provröret börjar koka.
 7. Läs av termometern när temperaturen har stabiliserat sig.

Apparat för kokpunktsbestämning.Apparat för kokpunktsbestämning.

Löslighet

 1. Förse dig med två torra provrör.
 2. Häll vatten till ca 2 cm höjd i det ena provröret, och lika mycket heptan i det andra provröret. Häll sedan lika stor volym av det okända provet i vardera provröret.
 3. Sätt gummiproppen i provrören och skaka kraftigt så att innehållet blandas.
 4. Låt sedan rören stå någon minut och iakttag vad som händer.

Om en vätska löser sig i en annan bildas inga skikt. Om de inte löser sig i varandra bildas efter ett tag två skikt. Titta på vad som händer och skriv ner resultatet i sammanfattningen nedan.

Sammanfattning av resultat

Densitet    
Kokpunkt    
Löslighet i vatten    
Löslighet i heptan    

Riskanalys

Alla ämnen är brännbara, och man måste vara försiktig vid kokpunktsbestämningen. Ångor av ämnen ska inte andas in. Därför bör laborationen utföras i dragskåp eller under draghuv.

Rester från laborationen ska samlas upp i ett särskilt kärl, och får inte hällas ut i vasken.