Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Många kolhydrater (till exempel alla aldohexoser och aldopentoser) innehåller en aldehydgrupp, som kan oxideras. Det innebär att kolhydraten kan fungera som reduktionsmedel. En del andra kolhydrater kan omlagras om de befinner sig i vattenlösning, så att det bildas en aldehydgrupp. Dessa kan då också fungera som reduktionsmedel.

I det här experimentet ska du utnyttja att koppar(II)- och koppar(I)joner har olika färg för att se hur olika kolhydrater kan fungera som reduktionsmedel. En lösning av koppar(II)joner, Cu2+(aq), är blå. Om jonerna reduceras till koppar(I)joner, Cu+, så bildas i basisk lösning en fällning av koppar(I)oxid, Cu2O(s), som är tegelröd.

Kom ihåg 

 • Oxidation: elektroner avges
 • Reduktion: elektroner upptas

Repetera

Vid positivt Trommers prov går lösningen från blå till tegelröd. Vid positivt Trommers prov går lösningen från blå till tegelröd.

Material

Kemikalier

Annan materiel

 • Bägare, 400 ml
 • E-kolv, 50 ml
 • Mätcylinder, 10 ml
 • Provrör, 6 st
 • Provrörsställ
 • Märkpenna
 • Graderade pasteurpipetter, 2 st
 • Värmeplatta eller Trefot, trådnät och brännare

Gör såhär

 1. Häll kranvatten upp till 2-3 cm höjd i bägaren och sätt den på värmning till vattenbad
 2. Framställ Fehlings reagens:
  1. Blanda 10 ml Fehling I med 10 ml Fehling II i E-kolven. 
  2. Lösningen blir mörkt blå
  3. Om det bildas en fällning, tillsätt droppvis mer Fehling II tills fällningen löst sig. 
 3. Förbered kolhydratlösningar:
  1. Häll en fingerbredd avjonat vatten (2–3 ml) i vardera provröret
  2. Märk provrören efter vilken kolhydrat du tänker hälla i.
  3. Tillsätt en knivsudd (c:a 1 g) av vardera kolhydrat i respektive provrör
  4. Skaka så att allt löser sig!
 4. Tillsätt med hjälp av graderad pasteurpipett c:a 2 ml av Fehlings reagens till samtliga provrör.
 5. Skaka om
 6. Sätt provrören i det varma vattenbadet och anteckna vilka förändringar som sker.

Redovisning

Besvara nedanstående frågor.

 1. Kopiera nedanstående tabell och fyll i luckorna
  Kolhydrat Mono-/di-/polysackarid? Reducerande förmåga
  Fruktos    
  Glukos    
  Sackaros    
  Laktos    
  Maltos    
  Stärkelse     
 2. Skriv strukturformler för de sockerarter som är reducerande
 3. Hur kan det komma sig att en del disackarider är reducerande medan andra inte är det? Ledning: Tänk på vilken form av glukos (ringsluten eller linjär) det är som är reducerande!

Riskanalys

Fehlings lösning är basisk och därmed frätande. Därför ska labbrock och skyddsglasögon bäras under hela laborationen. Om du får det på huden, skölj omedelbart med mycket vatten. Kopparjoner är skadliga för vattenmiljön, och får inte hällas ut i avloppet. Samla upp alla reaktionslösningar i ett kärl för tungmetaller.