Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Matoljor av olika slag kännetecknas av att de har ett mycket högt innehåll av fett (nästan 100 %) och att de innehåller omättade fetter. Det betyder att fettsyraresterna som bygger upp fettet innehåller åtminstone en dubbelbindning. Olika matoljor innehåller olika andel omättade fetter, och många är till och med fleromättade. Det betyder att de innehåller mer än en dubbelbindning.

Trimyristin är ett exempel på ett helt mättat fett.Trimyristin är ett exempel på ett helt mättat fett.

Beck har extremt hög viskositet. Från becket i det här försöket har det droppat totalt nio droppar sedan det sattes igång i december 1938.Beck har extremt hög viskositet. Från becket i det här försöket har det droppat totalt nio droppar sedan det sattes igång i december 1938.

Viskositeten hos ett ämne anger hur pass lättflytande eller "segt" det är. Sirap har till exempel hög viskositet (den är viskös) medan vatten har låg viskositet. I den här laborationen ska du testa hur viskositeten för en matolja påverkas av andelen omättade fetter i den.

Varje grupp behöver

Kemikalier

 • Tre olika sorters matolja, till exempel olivolja, rapsolja och sesamolja
 • Bromvatten, Br2(aq)
 • Cykloxhexen
 • n-hexan

Annan materiel

 • Stativ med muff och klämmare
 • Tre pasteurpipetter i glas (med gummitutor)
 • Märkpenna
 • Linjal
 • Tre provrör av halvmikrotyp
 • Tre korkar till provrören
 • Provrörsställ
 • Linjal
 • Tidtagarur eller mobiltelefon
 • Slaskbägare, 100 ml

Gör såhär

Mätning av matoljornas viskositet med droppviskosimeter

 1. Läs på innehållsförteckningen på de olika matoljorna och anteckna deras innehåll av enkel- och fleromättade fettsyror.
 2. Dra tre streck med märkpenna på var och en av pasteurpipetterna. De ska sitta 30 mm, 40 mm och 80 mm från den breda änden på pipetten.
 3. Montera en pipett i stället med muffen och klämmaren. Ställ slaskbägaren under. Du har nu tillverkat en droppviskosimeter. 😉
 4. Fyll pipetten upp till det översta strecket med en av matoljorna.
 5. Låt oljan sakta droppa ner i slaskbägaren.
 6. Starta tidtagaruret när vätskenivån når det andra strecket (40 mm-strecket), och stoppa när det når det nedersta strecket.
 7. Upprepa försöket med de andra matoljorna. Ta en ny pasteurpipett för varje olja.
 8. Diska ur pipetterna (droppviskosimetrarna) genom att ta en bägare med vatten och lite diskmedel, och suga upp och spruta ut upprepade gånger. Avsluta med avjonat vatten.

Påvisande av omättade fetter

Försöket ska utföras i dragskåp/under draghuv. Detta försök kan göras under tiden som man utför ett av försöken med droppviskosimeter ovan.

 1. Häll bromvatten, Br2(aq), till c:a 1 cm höjd i vart och ett av provrören.
 2. Tillsätt en lika stor volym n-hexan till rör 1, cyklohexen till rör 2 och en av matoljorna till rör 3.
 3. Sätt på korkarna och skaka om rören. Anteckna vad som händer.

Frågor att besvara

Försök 1 (mätning av viskositet)

 1. Läs på innehållsförteckningen på de olika matoljorna och beräkna totala andelen omättade fettsyror i % i var och en av matoljorna.
 2. Kopiera nedanstående tabell och fyll i hur lång tid i sekunder det tog för oljan att rinna från det andra till det tredje strecket i pasteurpipetten. Ta både med era egna och de andra labbgruppernas resultat.

Viskositeten hos några matoljor

 

Olivolja

(Andel omättade fettsyror: …%)

Rapsolja

(Andel omättade fettsyror: …%)

Sesamolja

(Andel omättade fettsyror: …%)

Grupp 1

     

Grupp 2

     

Grupp 3

     

Grupp 4

     

     

Genomsnittlig tid

     
 1. Gör ett linjediagram med den genomsnittliga tiden på x-axeln och andelen omättade syror på y-axeln. Infoga även en trendlinje i diagrammet.
 2. Dra med hjälp av diagrammet en slutsats angående matoljans viskositet och andelen omättade fettsyror i den.

Försök 2 (påvisande av omättade fetter)

 1. Vad hände när ni tillsatte de olika ämnena till bromvattnet?
 2. Förklara vad som hände med hjälp av reaktionsformler (med reaktionsmekanismer, om ni har gått igenom det).
 3. Förklara också era observationer med hjälp av ett resonemang om kemiska intermolekylära bindningar.
 4. Vad tror ni skulle hända om man testade viskositeten på en matolja efter att man behandlat den med bromvatten? Motivera!

Riskanalys

Cyklohexen och n-hexan är brandfarliga, giftiga vid förtäring och avger skadliga ångor. Därför ska hela det andra försöket (påvisande av omättade fetter) utföras i dragskåp/under draghuv. Brom är frätande och kan skada hud och ögon. Därför ska skyddskläder och -glasögon bäras under hela försöket. Resterna av det andra försöket (påvisande av omättade fetter) ska tas om hand i ett särskilt kärl för halogenerade kolväten.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen fått från Pontus Berglund, Katedralskolan i Lund. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.