KatabolismVideogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Nedbrytning av födan

Sammanfattning av de katabola processerna. Nedbrytning av födan → makromolekyler → enkla beståndsdelar

I mag-tarm-kanalen

 1. Kolhydrater bryts ned till glukos
 2. Fett bryts ned till fettsyror
 3. Protein bryts ned till aminosyror

Glukosen, fettsyrorna och aminosyrorna transporteras via blod & lymfa ut till kroppens celler.

Beståndsdelarna transporteras in i cellerna.

 • Över cellmembranet via transportproteiner

I cytoplasman

Små energimänger utvinns

 1. Glukos (via s.k. glykolys) bryts ned till pyruvatjoner
 2. Aminosyror omvandlas till andra aminosyror (transaminering), som i sin tur omvandlas till karboxylsyror + amin (deaminering)

I mitokondrien

 

Betaoxidation av fettsyror

 1. Fettsyrorna oxideras stegvis till acetylgrupper
 2. Acetylgruppen går över till en bärarmolekyl, koenzym A
  • Acetyl-CoA bildas

Oxidation av pyruvatjoner

 • Koldioxid spjälkas av
 • Kvar blir acetylgrupp, som binds av koenzym A → Acetyl-CoA

Citronsyracykeln

I citronsyracykeln oxideras acetylgruppen i acetyl-CoA steg för steg

Koldioxid bildas

Väteatomerna tas om hand av en vätebärare, NAD+

 • NADH bildas

Energi utvinns

Elektrontransportkedjan (cellandning)

Sker i mitokondriens inre membran

Vätet reagerar med syre, vatten bildas

Den största delen av energin utvinns

Vad är det för energi som utvinns?