Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Glukos kan förekomma i både linjär och cyklisk form

I vattenlösning kan den linjära glukosmolekylen (nedan, i mitten) "bita sig själv i svansen" och bilda en cyklisk (ringsluten) form. 

Det kan bildas två former av ringsluten glukos. Vilken form det blir beror på vilket håll kol nr. 1 attackerades ifrån.

Cyklisering av glukos.

Glukos växlar spontant mellan den linjära formen (aldehyd-formen) och endera av α-D-glukos och β-D-glukos.

Oligosackarider

Disackarider

Två monosackarider kan kondenseras (slå sig samman).

Glukos + glukos → maltos eller cellobios

Maltos

Bildas när två α-D-glukos kondenseras:

Två α-D-glukosmolekyler kondenseras och bildar maltos.

α-1,4-glykosidbindning bildas mellan de två sockermolekylerna.

  • Bindning från kolatom nummer 1 via syre till kolatom nummer 4 på den andra glukosresten.

Cellobios

Om två β-D-glukos kondenseras bildas cellobios:

Två β-D-glukosmolekyler kondenseras och  bildar cellobios.Två β-D-glukosmolekyler kondenseras och bildar cellobios.

β-1,4-glykosidbindning bildas mellan de två sockermolekylerna.

Sukros (sackaros) – också en disackarid

Sukros är detsamma som strösocker!

Består av en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl kondenserade:

Sukros.Sukros.

Ingen av sockerresterna kan öppna upp sig (lineariseras).

Laktos (mjölksocker)

Finns i mjölk, även bröstmjölk.

Enzymet laktas spjälkar laktosen i glukos och galaktos i tarmen.

  • Enzymet β-galaktosidas gör det hos E. coli.

Den som är laktosintolerant saknar eller producerar otillräckliga mängder av enzymet laktas.

Strösocker.Strösocker.

Laktoshydrolys. När laktosen spjälkas bildas β-D-galaktos och β-D-glukos.Laktoshydrolys. När laktosen spjälkas bildas β-D-galaktos och β-D-glukos.

Polysackarider

Exempel:

  1. Cellulosa
  2. Stärkelse
  3. Glykogen

Alla dessa tre är uppbyggda av glukosrester.

Men det finns många andra polysackarider, uppbyggda av andra sockerarter!

Cellulosa

Cellulosa är uppbyggt av cellobios. Det betyder att

  1. cellulosa endsat består av β-D-glukosrester.
  2. bindningarna mellan glukosresterna endast är β-1,4-glykosidbindningar.

Cellulosamolekylerna bildar långa, raka kedjor.

Kedjorna kan binda till varandra med vätebindningar, och bilda stora fibrer.

Cellulosa bildar långa fibrer.Cellulosa bildar långa fibrer.

Stärkelse & glykogen

Stärkelse och glykogen är uppbyggt av endast α-D-glukos.

  • Det betyder att glukosresterna binds samman med α-1,4-glykosidbindningar.

Dessutom är både stärkelse och glykogen grenade (med α-1,6-glykosidbindningar).

Glykogen är mer förgrenad än stärkelse, annars är de precis lika.

Amylopektin, en del av den struktur som bygger upp stärkelse.Amylopektin, en del av den struktur som bygger upp stärkelse.