Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

R kan vara en väteatom, ett kolväte eller en mer komplicerad grupp.

R1 och R2 kan vara ett kolväte eller en mer komplicerad grupp (men inte en väteatom).

Klass Funktionell grupp För­led/änd­el­se Exempel
alkaner R–R1 (enkelbindningar) -an EtanEtan.
alkener R1=R2 (dubbelbindningar) -en Eten.Eten.
alkyner R1≡R2 (trippelbindningar) -yn Etyn.Etyn.
arener Bensenring.Bensenring. - Difenyl (bifenyl).Difenyl (bifenyl).
alkoholer –OH (hydroxylgrupp) -ol Etanol.Etanol.
fenoler  Fenol.Fenol.  – Vitamin E.Vitamin E.
tioler –SH (tiolgrupp) -tiol Etantiol (etylmerkaptan).Etantiol (etylmerkaptan).
etrar R1–O–R2 (eterbindning) -eter Dietyleter.Dietyleter.
karboxylsyror (organiska syror) R–COOH
Karboxylgrupp.Karboxylgrupp.
-syra Ättiksyra (etansyra)Ättiksyra (etansyra).
Karboxylatjoner (joner av organiska syror) R-COO

Karboxylatgrupp.Karboxylat-grupp.

-oatjon Etanoatjon (acetatjon).Etanoatjon (acetatjon).
Aldehyder

R-CHO

Aldehydgrupp.Aldehyd-grupp.

-al PropanalPropanal.
Ketoner R2–C(O)–R1
Ketogrupp.Ketogrupp.
-on Propanon (aceton).Propanon (aceton).
Aminer (primära) R1–NH2
-amin Metylamin.Metylamin.
Nitroföreningar R-NO2 nitro- Nitrometan. Nitrometan.
Estrar R2–COO–R1
R2 hör till karboxyldelen och R1 är alkylgruppen.
Esterbindning.Esterbindning.
I det här fallet kan R2 (men inte R1) också vara ett väte.
-yl-...-oat Metylbutanoat.Metylbutanoat.