Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Sammanfattning: Ämnesklasser och deras funktionella grupper

R kan vara en väteatom, ett kolväte eller en mer komplicerad grupp

R1 och R2 kan vara ett kolväte eller en mer komplicerad grupp (men inte en väteatom)

Klass Funktionell grupp För­led/änd­el­se Exempel
alkaner R–R1 (enkelbindningar) -an EtanEtan.
alkener R1=R2 (dubbelbindningar) -en Eten.Eten.
alkyner R1≡R2 (trippelbindningar) -yn EtynEtyn.
arener BensenringBensenring. - Difenyl (bifenyl).Difenyl (bifenyl).
alkoholer –OH (hydroxylgrupp) -ol Etanol.Etanol.
fenoler  fenolFenol.  – Vitamin EVitamin E.
tioler –SH (tiolgrupp) -tiol Etantiol (etylmerkaptan). Etantiol (etylmerkaptan).
etrar R1–O–R2 (eterbindning) -eter DietyleterDietyleter.
karboxylsyror (organiska syror) R–COOH
KarboxylgruppKarboxylgrupp.
-syra Ättiksyra (etansyra)Ättiksyra (etansyra).
Karboxylatjoner (joner av organiska syror) R-COO

KarboxylatgruppKarboxylatgrupp.

-oatjon Etanoatjon (acetatjon)Etanoatjon (acetatjon).
Aldehyder

R-CHO

Aldehydgrupp.Aldehydgrupp.

-al PropanalPropanal.
Ketoner R2–C(O)–R1
Ketogrupp.
-on Propanon (aceton)Propanon (aceton).
Aminer (primära) R1–NH2
-amin MetylaminMetylamin.
Nitroföreningar R-NO2 nitro- Nitrometan. Nitrometan.
Estrar R2–COO–R1
R2 hör till karboxyldelen och R1 är alkylgruppen.
EsterbindningEsterbindning.
I det här fallet kan R2 (men inte R1) också vara ett väte.
-yl-...-oat MetylbutanoatMetylbutanoat.

 

 

Också intressant: