Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Alkener (och alkyner) är omättade kolväten. Det betyder att de inte är "mätta" på väte; det går att lägga till fler väten till dem (på kemisk väg).

  • Alkener är kolväten med minst en dubbelbindning.
Namn Modell Strukturformel Summa­formel
Eten Modell av en etenmolekyl Eten C2H4
Propen Modell av en propenmolekyl. Propen C3H6

1,3-butadien

(but-1,3-dien)

Modell av en 1,3-butadien-molekyl. 1,3-butadien C4H6

Alkenernas nomenklatur

Längsta ogrenade kolkedjan med dubbelbindning bildar stam.

Kolatomerna numreras så att dubbelbindningen/-arna får så lågt nummer som möjligt.

Exempel 1

 

Namnge följande molekyl:

1-penten

Exempel 2

Namnge följande molekyl:

1,3-butadien

Alkenernas kemi

Additionsreaktioner

Alkener är omättade kolväten. Detta kan demonstreras genom att de avfärgar bromvatten, Br2(aq).

Addition av Br₂ till cykloxhexen.

Brommolekylen "öppnar upp" dubbelbindningen, och adderas över den. Lär mer om reaktionsmekanismen på den här länken!

Man kan också addera vätehalogenider, t.ex. väteklorid eller vätebromid, över dubbelbindningar. I fallet nedan adderas vätebromid över dubbelbindningen i propen. Då bildas det både 1-brompropan och 2-brompropan.

Addition av HBr till propen.

I reaktionen bildas mest 2-brompropan. Varför det är så kan du lära dig om du kollar reaktionsmekanismen på den här länken (hoppa till 2:48 i videon).

Eliminationsreaktioner

Vid en eliminationsreaktion plockas man bort exempelvis två väteatomer från en alkan, så att det bildas vätgas och en alken. I reaktionen nedan visas hur HCl elimineras från kloretan i basisk lösning, så att det bildas eten, kloridjon och vatten.

Elimination av HCl från kloretan.

Lär mer om reaktionsmekanismen på den här länken!

Polymerisation

Polyeten är en slags plast som bildas genom att många (grekiska poly) etenmolekyler slagits samman till en enda lång molekyl.

Polymerisation av eten.

Polyetenplast är mycket välanvänd i vårt samhälle

  • Plastpåsar
  • Livsmedelsförpackningar
  • Avloppsrör
  • Elektriska isoleringar 

Reaktionsmekanism

Eten blandas med syrgas vid högt tryck och temperatur. Då bildas peroxider, som vi kan skriva RO–OR. Dessa sönderfaller till syreradikaler enligt nedanstående formel:

RO–OR → 2RO·

  • Radikalerna är mycket reaktiva

Reagerar gärna med eten:

RO· + CH2=CH2 → RO–CH2–CH2·

Det bildas en ny radikal, som i sin tur gärna reagerar med eten:

RO–CH2–CH2· + CH2=CH2 → RO–CH2–CH2–CH2–CH2·

Och så vidare…

Beroende på exakta reaktionsförhållanden bildas kedjor som är kan vara mellan 5 000–20 000 kolatomer långa.