Alkyner

AlkynerVideogenomgång (flippat klassrum)

Alkynernas nomenklatur

Alkyner innehåller minst en trippelbindning. 

När man namnger dem, så får deras namn ändelsen -yn.

Exempel

 • Etyn, C2H2
 • Propyn, CH3CCH (C3H4)

Exempel 1

Namnge nedanstående molekyl:

1-butyn

Svar

 • Molekylen har fyra kolatomer. Därför måste stammen vara "-but-".
 • Molekylen har en trippelbindning. Därför måste suffixet vara "-yn"

Eftersom trippelbindningen utgår från kol nr. 1 blir namnet 1-butyn. (Enligt IUPAC:s regler är but-1-yn också ett gångbart namn.)

Exempel 2

Namnge nedanstående molekyl:

5-metyl-2-hexyn

Svar

 • Den längsta ogrenade kolkedjan (med trippelbindning) är sex kolatomer lång. Därför måste stammen vara "-hex-"
 • Molekylen har en trippelbindning. Därför måste suffixet vara "-yn".

Vi numrerar kolen så att trippelbindningen får så lågt nummer som möjligt:

5-metyl-2-hexyn-numrerad

Eftersom det sitter en metylgrupp på kol nr. 5 och trippelbindningen utgår från kol nummer 2, blir molekylens namn 5-metyl-2-hexyn. (Enligt IUPACs regler går också 5-metylhex-2-yn bra.)

Etyn, den enklaste alkynen

Svetsning. Svetsning. Strukturformel: Etyn

Modell: Modell av etyn

 • Lägg märke till: Rak!

Handelsnamn: acetylen

Användning

 1. svetsning
 2. skärbrännare
 3. utgångsmaterial vid organisk syntes (av plaster)

Bonus: Molekyler med både dubbel- och trippelbindningar

Detta är att betrakta som överkurs!

 • Kolatomerna numreras så att dubbelbindningen får så lågt nummer som möjligt
 • Både ändelserna "-en" och "-yn" läggs till

Exempel 3

Namnge nedanstående molekyl:

Trans-2-hexen-4-yn.

Svar

Kolatomerna numreras så att dubbelbindningen får så lågt nummer som möjligt:

Trans-2-hexen-4-yn (numrerad).

Eftersom dubbelbindningen utgår från kolatom nummer 2 blir det 2-hexen. Eftersom vi också har en trippelbindning från kolatom nummer 4 lägger vi till ändelsen "-4-yn". 

Eftersom kolatomerna kring dubbelbindningen (nummer 1 och nummer 4) sitter i trans-position lägger vi till prefixet "trans-". Molekylens hela namn blir då trans-2-hexen-4-yn.