Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Arener och aromatiska föreningarArener

Bensen, C6H6, kan skrivas på (minst) tre olika sätt:

Bensen i tre varianter.Bensen i tre varianter.

En modell av bensen.En modell av bensen.

Mycket användbar, tekniskt

Vätska

Karakteristisk lukt – "aromatisk".

När en bensenring sitter på en större molekyl, kallas den för en fenylgrupp.

Toluen

Bensen med metylgrupp.

Toluen i två varianter.Toluen i två varianter.

Modell av toluen. Modell av toluen.

Dess systematiska namn är "metylbensen", men toluen är det mest använda namnet.

Xylen

Bensen med två metylgrupper, alltså dimetylbensen.

Det finns tre isomerer av xylen:

Orto-, meta- och paraxylen.Orto-, meta- och paraxylen.

Lägg märke till namngivningen: Det kallas att metylgrupperna sitter i

  • orto-position när de sitter på kol nr. 1 och 2
  • meta-position när de sitter på kol nr. 1 och 3
  • para-position när de sitter på kol nr. 1 och 4

Naftalen

Består av två kondensenerade ("sammansmälta") bensenringar.

Strukturformeln för naftalen.Strukturformeln för naftalen.

Modell av naftalen. Modell av naftalen.

Naftalen är både miljöfarligt och hälsovådligt och kan orsaka allvarliga skador på röda blodkroppar.

Användning

Tidigare användes det i s.k. "malkulor" som stoppades i fickorna på kläder som hängde i garderoben för att de inte skulle bli angripna av klädmal.

Idag används naftalen huvudsakligen i den kemiska industrin som utgångsämne vid syntes av andra organiska ämnen.

Bifenyler

Består av två fenylgrupper (C6H5-C6H5, egentligen difenyl!)

Grundstrukturen för en difenyl (bifenyl).Grundstrukturen för en difenyl (bifenyl).

Exempel på PCB: 1,3-diklor-5-(4-klorfenyl)bensen.Exempel på PCB: 1,3-diklor-5-(4-klorfenyl)bensen.

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Bifenyl (difenyl) med 1-10 kloratomer.

Användes som kylmedel och isoleringsmedel i transformatorer (transformatorolja) och som mjukgörare i plaster och färger.

Problem!

  • Största problemet med PCB är att det påverkar fortplantningsförmågan hos alla djur – även människan!
  • Fettlösligt – lagras i fettvävnad
  • Stabilt – det tar lång tid att brytas ned

Totalförbjudet i Sverige sedan 1978

  • P.g.a. den långa nedbrytningstiden finns det dock fortfarande i omlopp i naturen.