Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Natriumvätekarbonat
 • E-kolv, 250 ml
 • vatten
 • BTB

Repetition av joners protolys

En del joner har basisk reaktion

 • Vi har redan tittat på acetatjonen, ju!
 • (Visa detta!)

pH i en lösning med 0,0100 M NaAc är 8,37. Vad är Kb?

Lösning

Vi börjar med att ställa upp reaktionsformeln:

Ac + H2O ⇌ HAc + OH

Jämviktsekvationen är också till hjälp:

\[K_{\text{b}} = \frac {\text{[HAc][OH}^-]}{\text{[Ac}^-]} \hspace{100cm}\]

Vi kan räkna ut koncentrationen hydroxidjoner, [OH] med hjälp av pH:

pOH = 14,00 – 8,37 = 5,63 ⇒ [OH] = 2,3 · 10–6 M.

Nu tittar vi på de andra jonernas koncentrationer vid jämvikt:

 

[Ac]

HAc

[OH]

Före protolys:

0,0100

0

0

Ändring:

–2,3 · 10–6

+2,3 · 10–6

+2,3 · 10–6

Vid jämvikt:

0,0100 – 2,3 · 10–6 ≈ 0,0100

2,3 · 10–6

2,3 · 10–6

Och så räknar vi ut \(K_\mathrm{b}\):

\[K_{\text{b}} = \frac {\left(2,3 \cdot 10^{-6}\right)^2}{0,0100}\text{M} = 5,3 \cdot 10^{-10}\text{M} \hspace{100cm}\]

Andra joner med basisk reaktion

Karbonatjonen CO\(_3^{2-}\), fosfatjonen PO\(_4^{3-}\).

 • Detta beror på att den korresponderande syran är svag

Ange den korresponderande syran till baserna ovan!

 • CO\(_3^{2-}\) – HCO\(_3^-\) (vätekarbonatjon)
 • PO\(_4^{3-}\) – HPO\(_4^{2-}\) (vätefosfatjon)

En vattenlösning av ett alkalisalt med av en svag syra har basisk reaktion

 • Exempel: Na2CO3.

En del joner har sur reaktion

Ammoniumjonen, NH\(_4^+\)

 • Visa detta!

Ställ upp reaktionsformel + formel för syrakonstanten

En vattenlösning av ett ammoniumsalt av en stark syra har sur reaktion

 • Exempel: NH4Cl

Exempel

Ammoniumjonen är en svag syra med ett pKa på 9,26. Beräkna pH hos en 0,100 M NH\(_4^+\)-lösning!

Lösning

NH\({\sf _4^+}\) ⇌ NH3 + H+

En liten tabell!

 

[NH\(_4^+\)]

[H+]

[NH3]

Före protolys:

\[0,100\]

\[0\]

\[0\]

Ändring:

\[-x\]

\[+x\]

\[+x\]

vid jämvikt:

\[0,100 - x \approx 0,100\]

\[x\]

\[x\]

\[K_{\text{a}} = \left(10^{-\text{p}K_{\text{a}}}\right)\text{M} = 10^{-9,26}\text{M} \hspace{100cm}\]

\[K_{\text{a}} = \frac {[\text{NH}_3][\text{H}^+]}{[\text{NH}_4^+]} \hspace{100cm}\]

\[10^{-9,26}\text{M} = \frac {x^2}{0,100\text{M}} \hspace{100cm}\]

\[0,100\text{M} \cdot 10^{-9,26}\text{M} = x^2 \hspace{100cm}\]

\[x = \sqrt{0,100 \cdot 10^{-9,26}}\text{M} = 7,4 \cdot 10^{-6}\text{M} \hspace{100cm}\]

Eftersom x << 0,100 går det bra att försumma x bredvid 0,100.

\[\text{pH} = -\log \left(7,4 \cdot 10^{-6} \right ) = 5,130768280269024 \approx 5,13 \hspace{100cm}\]

Många hydratiserade metalljoner är sura

Vad är en hydratiserad metalljon? Vi tar ett exempel: AlCl3.

När vi löser detta salt i vatten, lösgörs aluminiumjonerna från kloridjonerna.

Istället binder aluminiumjonen 6 st. vattenmolekyler till sig: Al(H2O)\(_6^{3+}\).

Den hydratiserade aluminiumjonen är en svag syra:

Al(H2O)\(_6^{3+}\) + H2O ⇌ Al(OH)(H2O)\(_5^{2+}\) + H3O+

En hydratiserad aluminiumjon är sur.En hydratiserad aluminiumjon är sur.

Joner kan vara amfolyter, de med!

Vätekarbonatjonen kan protolyseras på två sätt:

 1. HCO\(_3^-\) + H2O ⇌ CO\(_3^{2-}\) + H3O+
 2. HCO\(_3^-\) + H2O ⇌ H2CO3 + OH

Om jag löser NaHCO3 i vatten, blir lösningen sur, basisk eller neutral då?

 1. För att kunna avgöra detta, måste vi veta Ka och Kb för HCO\(_3^-\)!
  • Ka = 4,7·10-11 M
  • Kb = 2,4·10-8 M
 2. OK, vad säger oss detta?
  • HCO\(_3^-\) är starkare som bas än som syra!

Vi testar om det är sant…

En lösning av natriumvätekarbonat ger basisk reaktion.En lösning av natriumvätekarbonat ger basisk reaktion.