Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

den fortsatta undervisningen i kemi 2Nu har vi genomfört ett helt moment med den pedagogiska modellen "Flipped mastery", och det har blivit dags att utvärdera den. Efter att eleverna skrivit prov i kemisk jämvikt, fick de besvara ett antal frågor om modellen. Det jag ville veta var om modellen fungerat som det var tänkt och hur eleverna upplevde modellen.

(För dig som har bråttom: Hoppa direkt till slutsatserna!)

Tiden i grupputrymmet vs. det personliga utrymmet

Inom flippat lärande talar man ofta om hur man utnyttjar tiden i grupputrymmet (det fysiska klassrummet, där man sitter tillsammans) jämfört med hur man utnyttjar tiden i det personliga utrymmet ("hemma", där man är ensam med studiematerialet). För att utvärdera detta fick eleverna svara på hur de tillbringade tiden i klassrummet och hemma.

Eleverna tillbringade den en stor del av tiden i grupputrymmet med att skriva labbrapporter och göra övningsuppgifter i läroboken.Eleverna tillbringade den en stor del av tiden i grupputrymmet med att skriva labbrapporter och göra övningsuppgifter i läroboken.

Att eleverna tillbringade mycket tid med labbrapporter är helt naturligt eftersom de också gjorde många laborationer som skulle redovisas. Flera tittade på videogenomgångar, vilket de enligt den flippade modellen borde göra hemma, och inte i skolan. Det visade sig dock att de som angett att de tittade på videogenomgångar i skolan också gjorde det hemma i stor utsträckning.

Eleverna tillbringade den mesta tiden hemma med att titta på videogenomgångar och göra snabbkollar.Eleverna tillbringade den mesta tiden hemma med att titta på videogenomgångar och göra snabbkollar.

Den absolut största delen av tiden hemma (i det personliga utrymmet) utnyttjade eleverna till att titta på videogenomgångar/göra snabbkollar. Detta är så som det är tänkt med den flippade modellen, så att eleverna kommer förberedda till lektion eller laboration.

Utifrån de två figurerna ovan drar jag slutsatsen att "Flipped mastery" är en variant av flippat lärande som fungerar rent tekniskt. Med det menar jag att eleverna utnyttjar tiden i det personliga utrymmet och grupputrymmet på det sätt som är tänkt. Detta säger dock ingenting om huruvida "Flipped mastery" är bättre än "Flipped 101" eller inte.

Elevernas åsikter om "Flipped mastery"

För att ta reda på om "Flipped mastery" verkligen är bättre än "Flipped 101" borde man göra en effektstudie, något jag tyvärr inte haft möjlighet till. Istället lät jag utvärdera elevernas åsikter om modellen "Flipped mastery".

Eleverna upplevde att det sämsta med "Flipped mastery" var att de var tvungna att visa sina kunskaper i ett område innan de fick gå vidare till nästa.Eleverna upplevde att det sämsta med "Flipped mastery" var att de var tvungna att visa sina kunskaper i ett område innan de fick gå vidare till nästa.

Även om eleverna skulle bestämma själva hur de skulle lägga upp sina studier ville jag att de skulle ha klarat av vissa saker innan de gav sig på andra. Detta för att dels förhindra eleverna från att skjuta upp allt till sista veckan innan provet, och dels för att det inte är meningsfullt att göra en viss laboration om man inte har en del specifika förkunskaper. Det visade sig dock att detta var något som eleverna inte gillade.

Efter att ha tittat på en videogenomgång skulle eleverna svara på några korta frågor i en "snabbkoll". Om eleven svarade fel, var hen tvungen att dokumentera vad som var fel och varför det var fel, samt vad som var rätt och varför det istället var rätt. Eleverna upplevde detta som arbetsamt, men flera kommenterade muntligt att det faktiskt var mycket värdefullt att reflektera över de fel man gjort.

Det andra stora som eleverna upplevde som negativt med "Flipped mastery" var att det inte blev gemensamma diskussioner i hela gruppen på samma sätt som det varit tidigare, eftersom alla inte längre befann sig på samma ställe. Detta skrevs in under rubriken "Annat" i frågeformuläret.

Eleverna upplevde att det bästa med "Flipped mastery"-modellen var möjligheten att kunna plugga i förväg.Eleverna upplevde att det bästa med "Flipped mastery"-modellen var möjligheten att kunna plugga i förväg.

För att hjälpa eleverna att lägga upp sina studier i det här momentet gjorde jag i ordning ett dokument där jag skrev upp precis vad det var eleverna skulle lära sig. Där fanns länkar till begreppslistor, videogenomgångar, laborationer, sidhänvisningar och lämpliga övningsuppgifter att göra i boken. Det var vad eleverna uppskattade allra mest: När hela momentet fanns färdigplanerat, tillsammans med kunskapskraven och begreppslistor, blev det möjligt för eleverna att jobba helt i sin egen takt eller kunna plugga i förväg om de ville.

Framtiden: "Flipped mastery" eller "Flipped 101"?

Sista frågan som eleverna fick besvara var rätt upp-och-ner, "Hur tycker du att den fortsatta undervisningen i Kemi 2 ska se ut?". Ingen elev valde alternativet "Traditionell med katederundervisning och läxor hemma". Men klassen var nästan helt oenig om hur den fortsatta undervisningen ska bedrivas: "Flipped mastery" eller "Flipped 101".

I undersökningen vill 47 % av eleverna fortsätta med "Flipped mastery" medan 53 % ville återgå till "Flipped 101".I undersökningen vill 47 % av eleverna fortsätta med "Flipped mastery" medan 53 % ville återgå till "Flipped 101".

Så vad väljer man? Lösningen blir varken "Flipped mastery" eller "Flipped 101" – utan "Flipped mix". Den innebär såhär:

  • Alla videogenomgångar och snabbkollar kommer att vara tillgängliga från starten, med ett sådant dokument som jag utarbetade till "Flipped mastery". På det sättet kan eleven ändå plugga i förväg om hen vill, vilket de uppfattade var den stora fördelen med "Flipped mastery".
  • Jag gör en kursplanering, och följer den i det som vi gör i det gemensamma utrymmet (det fysiska klassrummet). På det sättet får vi åter de gemensamma helklassdiskussioner som eleverna saknade i "Flipped mastery".
  • Jag gör det inte längre som ett krav att eleven ska ha nått en viss kunskapsnivå innan hen får lov att göra olika laborationer. Detta upplevde eleverna som mycket stressande.
  • Jag blandar återigen klassen, och bestämmer gruppindelningen. På det sättet får jag en bättre fungerande klass, med större dynamik, och som lär sig att jobba med fler än bara den bästa kompisen.

Sammanfattning

När jag tittar på elevernas provresultat, så kan jag se att det ligger precis i linje med vad de tidigare presterat. Jag drar därför slutsatsen att "Flipped mastery" inte är en sämre modell än "Flipped 101", sett till elevernas lärande. Men jag och eleverna är ganska överens om att det blev tråkigare!

Vi fick inte längre samma dynamiska blandning i klassen, och vi fick inte längre samma givande diskussioner i helklass. Jag är glad att jag – och eleverna! – vågade prova, och hoppas att när vi nu går över till "Flipped mix" får vi det bästa av de två olika modellerna. Och så hoppas jag också att den elev som skrev i utvärderingen att "Kemi var ett av mina favoritämnen innan, men det är det inte längre" åter ska hitta tillbaka till glädjen i kemin.