Vätgas!

Reaktionen mellan zink, Zn, och saltsyra, HCl, gör att det bildas zinkklorid och vätgas. Vätgasen som bildas har egenskaper som skiljer sig från övriga gaser. Till exempel reagerar den mycket gärna med luftens syre och bildar vatten. Reaktionen är kraftigt exoterm och ger både en kraftig knall och eldslåga.