Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Uppfinnandet av tryckerikonsten med lösa typer banade väg för en kunskapsrevolution. Uppfinnandet av tryckerikonsten med lösa typer banade väg för en kunskapsrevolution. Ni ska göra ett fördjupningsarbete om ett vetenskapligt paradigmskifte. Arbetet ska vara i grupper på 2-3 personer och pågår under hela kursen.

Redovisning ska ske i form av en rapport på omkring 10 sidor, samt ett kort föredrag på maximalt 10 minuter (+ 5 minuter för frågor) för resten av klassen. För föredraget gäller lite speciella regler: 😊

 1. Föredraget ska vara med stöd av en datorpresentation
 2. Datorpresentationen får innehålla maximalt 10 ord. (Däremot finns det ingen begränsning på hur många bilder den ska innehålla.)
 3. Ni får inte använda kollegieblock/löspapper i A4-format som stöd vid er presentation. Däremot får ni gärna avända "fusklappar" uppklistrade på kartong.

 Hur rapporten ska vara utformad

 1.  
  Hur stort skall arbetet vara?
  1. c:a 10 sidor
 2. Vad skall arbetet innehålla (struktur)?
  1. Titelsida
  2. Sammanfattning (max ½ A4-sida)
   1. Gör denna sist av allt!
  3. Innehållsförteckning
  4. Inledning (kapitel 1)
  5. "Resultat” – litteratursammanställning (kapitel 2 till X)
  6. Diskussion (kapitel Y)
   1. Slutsatser
   2. Egna ställningstaganden, grundade på kapitel 2 till X
  7. Källförteckning
   1. Fråga eleverna, har de läst Svenska C? Om inte, måste jag gå igenom en del med dem vad gäller källor & källhänvisningar!
 3. Får jag vara personlig?
  1. Bygg en objektiv grund först
  2. Var personlig – men grunda dina ställningstaganden på det du först redovisat!

Förslag på områden till fördjupningsarbeten

Här är en stor drös med förslag, men det är naturligtvis inte så att man måste välja från dem. Låt dig inspireras till något eget istället! 😊

 1. Krut
  • Krutet uppfanns ursprungligen i Kina, troligen på 800-talet e. Kr., och kom till västerlandet i mitten av 1200-talet. Hur påverkades världen av det?
 2. Tryckerikonsten
  • I mitten av 1400-talet uppfann Johannes Gutenberg (1400-1468) sin tryckpress. Vad fick det för konsekvenser kulturellt och vetenskapligt?
 3. Leonardo da Vinci (1452-1519).
  • Leonardo da Vinci var en fantastisk uppfinnare, målare, vetenskapsman och, inte minst, idéspruta. Hur har hans idéer påverkat oss idag?
 4. Teleskopet
  • I början av 1600-talet riktade Galileo Galilei (1564-1642) det första teleskopet mot månen, Jupiter och andra himlakroppar. Hur har teleskopen utvecklats sedan dess, och hur har de påverkat vårt sätt att se på världen och oss själva?
 5. Hjärtats funktion
  • Det är en självklarhet för oss idag, men innan William Harvey (1578-1657) föreslog att hjärtat pumpade blodet runt i kroppen, trodde man att det flöt fram och tillbaka likt ebb och flod. Hur påverkade Harveys upptäckt utvecklingen av den medicinska vetenskapen?
 6. Geologins födelse
  • Dansken Nils Stenson (1638-1686) var den förste som föreslog att berg kunde byggas i lager på lager ovanpå varandra. Geologin som vetenskap utvecklades dock inte riktigt förrän James Hutton (1726-1797) föreslog att landskapet formades genom långsamma processer — en riktigt revolutionär tanke vid den tiden. På vilket sätt fick hans idéer så småningom genomslag, och vad kom det att betyda för vår syn på jordens och universums historia?
 7. Upptäckten av mikroorganismer
  • Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) var den första att upptäcka och beskriva mikroorganismer. Hur påverkade detta vårt sätt att se på den levande världen?
 8. Sir Isaac Newton
  • Sir Isaac Newtons (1642-1727) inverkan på modern fysik kan inte underskattas. Vad var det för fantastiska upptäckter han gjorde, som fått så stor betydelse? Och varför fick de så stor betydelse?
 9. Benjamin Franklin
  • I mitten av 1700-talet lyckades Benjamin Franklin (1706-1790) visa att åskblixtar var elektriska urladdningar. Hur fortsatte utvecklingen av elektriciteten och hur kom den att påverka vårt samhälle?
 10. Den exakta klockan
  • John Harrisons (1693-1776) chronometer, en klocka som drevs av fjädrar, löste ett gammalt och mycket svårt problem, nämligen hur man skulle bestämma ett fartygs position på världshaven. Varför fick denna uppfinning så stor betydelse för 1700- och 1800-talets politiska värld?
 11. Ångmaskinen
  • James Watt (1736-1819) var inte den som uppfann ångmaskinen, men han gjorde avgörande förbättringar på den. Hur påverkade detta samhället, och varför?
 12. Antoine Lavoisier
  • Antoine Lavoisier (1743-1794) kallas ibland för den moderna kemins fader. Vad var det för avgörande upptäckter han gjorde, och vad fick de för konsekvenser för den moderna kemin?
 13. Vaccination
  • Edward Jenner (1749-1823) genomförde den första vaccinationen år 1796. Detta mottogs naturligtvis med mycket stor skepsis. Varför då? Hur har hans idéer förvaltats in i vår tid?
 14. Batteriet
  • Det första batteriet konstruerades omkring år 1800 av italienaren Alessandro Volta. Hur fortsatte utvecklingen av batteriet och studierna av elektriciteten efter det? Hur påverkar oss batterier idag?
 15. Den elektriska motorn
  • Michael Faraday (1791-1867) konstruerade i början av 1800-talet vad som skulle kunna ses som den allra första elektriska motorn. Hur utvecklades denna vidare? Hur påverkar Faradays upptäckter oss än idag?
 16. Den första räknemaskinen
  • Charles Babbage (1791-1871) designade i början av 1800-talet en mycket invecklad maskin som skulle kunna utföra beräkningar. Maskinen var baserad på ett system av kugghjul och drev, och är det första som skulle kunna liknas vid en dator. Hur har utvecklingen av räkneapparater och datorer tagit fart och sett ut sedan dess?
 17. Fotografins pionjärer
  • Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den första som, men hjälp av en s.k. camera obscura (hålkamera), tog ett foto. Hur kom hans uppfinning att påverka mänskligheten, vetenskapligt, politiskt och kulturellt?
 18. Järnvägens utveckling
  • Precis i början av 1800-talet började ångmaskiner användas till att dra vagnar med kol – järnvägen var född! Vad fick järnvägen för betydelse för utvecklingen av världen?
 19. Morse-koden
  • I början av 1800-talet utvecklade amerikanen Samuel Morse den kod som under lång tid var standard för att skicka meddelanden över en elektrisk lina. Vad fick hans uppfinning för konsekvenser för dåtidens samhälle?
 20. Darwins arbete på Galapagos
  • I mitten av 1800-talet insåg Charles Darwin hur organismer utvecklas genom naturligt urval. Hur utvecklingsläran togs emot i 1800-talets samhälle
 21. Socialdarwinism – utvecklingsläran tillämpad i samhället
  • Efter att man accepterat Darwins teorier om det naturliga urvalet, försökte man på många håll tillämpa hans läror på den mänskliga arten. Hur kunde dessa tankar få fäste, och hur ser vi på dem idag?
 22. Louis Pasteur grundar bakteriologin
  • Louis Pasteur var egentligen kemist, men gjorde fick sina största framgångar inom mikrobiologin. Han upptäckte bl.a. hur bakterier lever och frodas, och uppfann det vi idag kallar pastörisering. Varför var hans arbete viktigt för samhället?
 23. Telefonens roll i det moderna samhället
  • Den första telefonen någonsin tillverkades av Alexander Graham Bell år 1876. Hur skulle vårt samhälle ha sett ut utan telefon? Vad för inverkan hade telefonen på utvecklingen under 1800- och 1900-talen?
 24. Thomas Edison
  • Thomas Edison var en uppfinnare av stora mått, varav den förbättrade glödlampan kanske var den största. Vilken inverkan fick glödlampan på den tidens samhälle, och varför?
 25. Munken Mendelblir genetikens fader
  • Innan Mendel trodde man att "vätskor blandades" när två individer parade sig och fick avkomma. Med Mendel fick man äntligen en förklaring till hur det gick till när egenskaper ärvdes. Vad fick den här kunskapen för inverkan på den biologiska forskningen och samhället efter Darwin?
 26. Bilen och samhället
  • Tysken Karl Benz (1844-1929) gjorde den första "bilen" år 1885 – en slags trehjuling som drevs av en förbränningsmotor. Sedan dess har bilarna kommit långt... Vilken inverkan har bilen haft på vårt samhälle sedan Karl Benz första bil?
 27. Rörliga bilder: Från zoetrop till YouTube
  • De franska bröderna Auguste och Louis Lumière (1862-1954 och 1864-1948) konstruerade den första egentliga filmkameran. Hur har den rörliga filmen utvecklats sedan dess, och hur har det påverkat vårt samhälle?
 28. Röntgenstrålar: En ny era för medicin och fysik
  • Den tyske fysikern Wilhelm Röntgen (1845-1923) upptäckte vad han själv kallade för "X-strålar" när han experimenterade med elektriska urladdningar i glasrör. Vilken inverkan på vetenskapen fick hans upptäckt, och varför?
 29. Radion
  • Italienaren Guglielmo Marconi (1874-1937) var den första som lyckades skicka meddelanden "genom tunna luften", med radiovågor. Vilken betydelse fick hans uppfinning?
 30. Flygets historia
  • Idag tar vi lätt flyget till andra sidan världen, men för hundra år sedan var flyget ännu i sin linda. Vad har hänt under dessa drygt hundra år? Och hur ser framtiden ut för flyget?
 31. Einstein och kvantteorin
  • Albert Einstein är förmodligen världens mest kände vetenskapsman. Men vem var han egentligen? Och varför var hans teorier om relativitet så revolutionerande?
 32. Kaosteorin som ny utmaning för vetenskapen
 33. Marie Curies banbrytande forskning om radium
  • Marie Curie är den första någonsin att få nobelpriset två gånger. Vem var Marie Curie, och varför fick hon det? Vad var det för banbrytande forskning som låg bakom de båda prisen?
 34. Penicillinets uppkomst – och fall?
  • Efter att Alexander Fleming upptäckte penicillinet år 1940 blev det snabbt ett mycket välanvänt läkemedel. Kanske är det t.o.m. för välanvänt! Varför blev penicillinet ett så viktigt läkemedel – och vad finns det för skäl till att säga att det är "på fall"?
 35. Naturläkemedlen– grunden för moderna läkemedel?
  • Salicylsyra finns naturligt i sälg, Salix caprea. Redan på vikingatiden kände man till att om man tuggade på pinnar av sälg, så lindrades värk och feber. Vilka möjligheter och risker finns det med naturläkemedel, och hur har de påverkat framväxten av läkemedelsindustrin?
 36. Datorernas historia
  • Det är nästan omöjligt att idag föreställa sig en värld utan datorer. Men när kom de första datorerna, och hur har de utvecklats sedan dess? Vad vore vårt samhälle utan datorer?
 37. Livets struktur
  • År 1953 lyckades James D. Watson och Francis Crick finna DNA-molekylens struktur. På vilket vis är detta något som angår oss än idag, drygt 50 år senare?
 38. "The race for space"
  • År 1969 lyckades USA för första gången i världhistorien landsätta en människa på månen. Därmed kan de sägas ha vunnit "rymdkapplöpningen" mot dåvarande Sovjetunionen. Vad var det som satte igång den här kapplöpningen? På vilket sätt fortsätter den idag? Och vad har den fört med sig för mänskligheten?
 39. Provrörsbefruktning
  • Den moderna biologin ger oss många nya etiska dilemman. Den 25 juli 1978 föddes den första provrörsbefruktade bebisen någonsin. Är det så den mänskliga fortplantningen kommer att se ut i framtiden? Vilka fördelar resp. nackdelar kan det finnas med modern biologi i kombination med den mänskliga reproduktionen?
 40. Från fonograf till iPod
  • Att lyssna på musik är en viktig del av alla mänskliga kulturer. Idag har snart sagt var och en tillgång till en personlig musikspelare som man kan programmera med massor av musik. Men hur har utvecklingen kommit dithän? Och vad har detta haft för effekt på samhälle och ekonomi?
 41. www.inter.net
  • Vi lever mer än någonsin i ett kommunikationssamhälle. Internet har mer än något annat förändrat vårt dagliga liv. Hur har utvecklingen av det moderna internet sett ut? Och vad kan vi förvänta oss av det i framtiden?
 42. "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." (Arthur C. Clarke).
  • Hur har synen på tro och vetenskap förändrats från det antika Grekland till dagens samhälle? Vilka "skelett i garderoben" finns det, och var har synen inte förändrats?