Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

gamla provSyntes av paracetamol

Till provet behöver ni inte kunna vilka toppar som motsvaras av vilka strukturer i ett IR-spektrogram.

G-frågor

 1. Ange formler med strukturformler för följande organiska ämnen:
  1. metan (ledtrådar)
  2. metanol (ledtrådar)
  3. 2-metylpropan (ledtrådar)
  4. bensen (ledtrådar)
  5. metanal (ledtrådar)
  6. aceton (ledtrådar)
  7. metylamin (ledtrådar)
  8. ättiksyra (ledtrådar)
  9. glycin (ledtrådar)
  10. toluen (ledtrådar)
  11. fenol (ledtrådar)
  12. anilin (ledtrådar)
  13. dietyleter (ledtrådar)
  14. metylmetanoat (ledtrådar)
  15. myrsyraanhydrid (ledtrådar)
  16. oxalsyra (ledtrådar)
  17. bensoesyra (ledtrådar)

VG-frågor

 
 1. Ange reaktionsformeln med strukturformler för framställning av paracetamol från paraaminofenol och ättikssyraanhydrid. (Ledtrådar)
 2. Vad är en kondensationsreaktion? (Ledtrådar)
 3. Ge ett exempel på en kondensationsreaktion (annan än syntesen av paracetamol) med strukturformler. (Ledtrådar)
 4. Vid syntesen av paracetamol satte ni ättiksyraanhydrid till en kolv med paraaminofenol. Detta skedde genom en kylare, som var monterad ovanpå rundkolven. Varför behövdes det en kylare här? (Ledtrådar)
 5. När reaktionen mellan paraaminofenol och ättiksyraanhydrid gått färdigt, kylde ni rundkolven i isvatten. Varför då? (Ledtrådar)
 6. Varför blir inte utbytet 100% i reaktionen mellan paraaminofenol och ättiksyraanhydrid? (Ledtrådar)
 7. Titta på följande IR-spektrum (a-f). Vilket av dem är ett IR-spektrum av paracetamol? (Använd dig av tabellen för vilka toppar som motsvarar vilka strukturer antingen på Magnus hemsida eller i labinstruktionen till paracetamol-syntesen.) (Ledtrådar)
  1. ir-acetone (avidentifierad)
  2. ir-butanoicacid (avidentifierad)
  3. ir-iproh (avidentifierad)
  4. ir-meoac (avidentifierad)
  5. irs_paracetamol_258 (avidentifierad)
  6. ir-toluene (avidentifierad)

MVG-frågor

 1. Att "lika löser lika" är något ni bör känna till från Kemi A. Använd den här regeln för att avgöra om paracetamol är lösligt i vatten eller inte. (Ledtrådar)
 2. Titta på strukturformeln för paracetamol, och avgör med hjälp av denna om en vattenlösning med paracetamol har sur eller basisk reaktion. Ledning: Jämför med aminer! (Ledtrådar)
 3. Rita strukturformeln för paracetamolens protolysreaktion med vatten. (Ledtrådar)

Antibiotika och deras funktion

G-frågor

 1. Rita schematiskt hur cellmembranet hos en bakterie ser ut! (Ledtrådar)
 2. Rita schematiskt hur cellhöljet ser ut hos
  1. en grampositiv bakterie (ledtrådar)
  2. en gramnegativ bakterie (ledtrådar)
 3. Ge ett exempel på en bakterie som
  1. är gramnegativ (ledtrådar)
  2. är grampositiv (ledtrådar)
 4. Vad är pili? (Ledtrådar)
 5. Vad är en flagell? (Ledtrådar)
 6. Vad är en nukleoid? (Ledtrådar)
 7. Vad är en plasmid? (Ledtrådar)
 8. Vad är ribosomer? (Ledtrådar)
 9. Vad är kemoterapi? (Ledtrådar)
 10. Vad innebär det att en organism är patogen? (Ledtrådar)
 11. Vad är ett desinfektionsmedel? (Ledtrådar)
 12. Vad är ett antiseptiskt medel? (Ledtrådar)
 13. Vad är ett antibiotikum? (Ledtrådar)
 14. Vad är en syntetisk drog? (Ledtrådar)
 15. Vem var sir Alexander Fleming? (Ledtrådar)
 16. Ge ett exempel på ett antibiotikum som förhindrar bildandet av cellvägg hos bakterier! (Ledtrådar)
 17. Ge ett exempel på ett antibiotikum som försvårar/förhindrar proteinsyntesen hos bakterier! (Ledtrådar)
 18. Vad krävs det för att ett antibiotikum skall vara lämpligt att använda för att behandla sjukdomar? (Ledtrådar)
 19. Vad menas med selektiv toxicitet? (Ledtrådar)
 20. Vad menas med antibiotikaresistens? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Beskriv principstrukturen för peptidoglykan! (Ledtrådar)
 2. På vilket vis skiljer sig pro- och eukaryota flageller åt? (Ledtrådar)
 3. Ge fyra exempel på olika slags gener, som kan förekomma i plasmider! (Ledtrådar)
 4. Antimikrobiella preparat kan vara antingen bakteriostatiska (hämmande) eller cidala. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 5. Vad är det för skillnad mellan desinfektionsmedel och antiseptiska medel å ena sidan, och antibiotika och syntetiska droger å andra sidan? (Ledtrådar)
 6. Hur verkar penicillin? (Ledtrådar)
 7. Ampicillin är ett antibiotikum som förhindrar bildandet av pentapeptidbryggor i peptidoglykan. Är detta ett lämpligt antibiotikum att ta vid lunginflammation som orsakas av mycoplasma? Varför/varför inte? Mycoplasma är en bakterie som helt saknar cellvägg. (Ledtrådar)
 8. Förklara varför tillsats av sulfa (sulfonamid) gör att en bakterie inte kan dela sig. (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Ge en tänkbar förklaring till att ett antimikrobiellt preparat är bakteriostatiskt, och inte cidalt! (Ledtrådar)
 2. Ge en tänkbar förklaring till att ett antimikrobiellt preparat är cidalt, och inte bakteriostatiskt! (Ledtrådar)
 3. Förklara hur kommer det sig att penicillin har en utmärkt selektiv toxicitet, medan t.ex. tetracyklin eller polymyxin inte har det! (Ledtrådar)
 4. Förklara hur det kommer sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (Ledtrådar)
 5. Diskutera hur man skulle kunna komma till rätta med problemet med multiresistenta sjukdomsalstrande bakterier! (Ledtrådar)