Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Tid: 75 minuter.

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Proteiner är mycket små molekyler.
  2. Proteiner består av aminosyror.
  3. Proteiner har oftast formen av en rak kedja.
  4. Proteinernas huvudsakliga uppgift är att styra DNA-replikationen.
  5. Alla enzymer är proteiner, men alla proteiner är inte enzymer.
  6. Det finns proteiner i alla organismer, från de minsta bakterierna till de största däggdjuren.
 2. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Både pro- och eukaryota celler kan ha cellvägg
  2. Mitokondrien är en organell hos alla eukaryota organismer, och fungerar i princip som cellens kraftverk.
  3. Cellväggen är en tunn, oljeliknande hinna med proteinmolekyler instuckna.
  4. Prokaryota celler är som regel mindre än eukaryota
  5. Det finns organeller i alla organismer, från de minsta bakterierna till de största däggdjuren.
  6. Både pro- och eukaryota celler kan ha vakuol
 3. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. I DNA-molekylen basparar adenin med uracil och guanin med cytosin.
  2. Både DNA-molekylen och RNA-molekylen har en ryggrad av omväxlande socker- och fosfatgrupper.
  3. I ribosomen kopplas kvävebaserna ihop till nya RNA-molekyler.
  4. tRNA är en viktig beståndsdel av ribosomen.
  5. Kvävebassekvensen ACGGTAAGT är komplementär till TGCCATTCA.
  6. DNA är oftast dubbelsträngat, men det finns tillfällen då det är enkelsträngat.
 1. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Delningskromosomer består till ganska stor del av histoner.
  2. Bakteriekromosomer är som regel cirkulära (ringslutna)
  3. Nukleosomen är den del av cellkärnan, där replikationen sker.
  4. När inte cellen håller på att dela sig, är allt DNA mycket löst packat.
  5. Transkriptionen är som aktivast när genen är hårt packad.
  6. Plasmider består av cirkulärt DNA, och ger ofta bakterien extra egenskaper, t.ex. resistens mot vissa antibiotikum.
 2. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Ett kodon består av tre tripletter.
  2. En triplett består av tre kvävebaser.
  3. mRNA:ts kodon basparar med tRNA:ts antikodon
  4. Exoner är ”skräp-DNA”, som inte behövs för proteinsyntes, utan klipps bort.
  5. tRNA-molekylens antikodon bestämmer vilken aminosyra den bär på.
  6. När en mRNA-molekyl erhållits hos en E. coli-bakterie, transporteras den ut genom cellmembranet, till ER (endoplasmatiska nätverket) för att därefter translateras.
 3. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Den första aminosyran i ett protein är en s.k. promotor.
  2. Den första aminosyran som translateras är alltid metionin.
  3. När regulatorgenen släpper från DNA-molekylen, kan RNA-polymeraset binda till DNA-molekylen, och börja göra mRNA.
  4. Regulatorgenen producerar ett reglerande protein, som binder till DNA-molekylen.
  5. När laktos (mjölksocker) binder till ribosomen, kan translation inte ske.
  6. När tRNA binder till RNA-polymeraset upphör transkriptionen av strukturenzymgenerna.
 4. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Interfasen består av G1-fas, S-fas, G2-fas och mitos.
  2. Under anafas I i meiosen dras delningskromosomerna mot var sin centrosom.
  3. I meiosens S-fas halveras antalet kromosomer.
  4. Haploida celler har hälften så mycket DNA som diploida.
  5. Under profasen i mitosen lägger sig de homologa kromosomerna intill varandra, i mitten av cellen.
  6. Efter fullbordad mitos, erhålls två nya celler med dubbel kromosomuppsättning.
 5. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Restriktionsenzymer klipper DNA på mycket bestämda ställen.
  2. En klonad bakterie är en slags transgen organism.
  3. Vid elektrofores av DNA, vandrar större fragment längre i gelen än mindre fragment.
  4. Genmodifierade grödor erhålls m.h.a. jordbakterien Agrobacterium tumefaciens.
  5. PCR-metoden är på sätt och vis en kopieringsmaskin för DNA.
  6. Med DNA-sekvensering kan man numera lätt få reda på, och se i mikroskop, var på en kromosom en viss gen befinner sig.

Del II. Bildfrågor

Ange för varje bild vilken celltyp det är, hur den har färgats in, och en (endast en) struktur som är tydligt synlig i bilden. Ringa också in den strukturen i bilden. Bilderna är från er egen laboration.

 1. Vad visar bilden?
  1. Celltyp (0,5p):
  2. Infärgning (0,5p):
  3. Struktur (1p): (Glöm inte att också ringa in den!)
 2. Vad visar bilden?
  1. Celltyp (0,5p):
  2. Infärgning (0,5p):
  3. Struktur (1p): (Glöm inte att också ringa in den!)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Följande lilla DNA-snutt transkriberas och translateras:

  TACGCCTGACTGATC

  1. Vilket blir det resulterande mRNA:t? (2p)
  2. Vilken blir den resulterande oligopeptiden? (2p)
  3. Föreställ dig att det sker en mutation i kvävebas nr 9 i DNA-sekvensen ovan. Vad kan detta få för följder för cellen? Varför det? (3p)
 2. Rita en bild (eller flera!) och skriv text till, som förklarar hur en peptidkedja växer under translationen. I din redogörelse skall följande begrepp ingå och vara insatta i ett relevant sammanhang (inte nödvändigtvis i denna ordningen): A-plats, aminosyra, antikodon, elongering, kodon, mRNA, P-plats, protein, rRNA, ribosomens lilla subenhet, ribosomens stora subenhet, tRNA. (6p)

 3. Både i mitosen och meiosen finns metafasstadier. Redogör för likheter och skillnader mellan de olika metafasstadierna! (7p)