Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Alla frågor ska besvaras på det här pappret.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

Vad som bedöms E C A
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp Med viss säkerhet, exemplifierar Med säkerhet, exemplifierar Med säkerhet, exemplifierar och generaliserar kring
Hur biologins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel Redogör utförligt utifrån några exempel Redogör utförligt och nyanserat utifrån några exempel
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med nyanserade omdömen
Analysera och besvara frågor Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle Eleven diskuterar dessa översiktligt Eleven diskuterar dessa utförligt Eleven diskuterar dessa utförligt och nyanserat

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. En av DNA-molekylens uppgifter är att föra arvet vidare, vilket sker i replikationen och den därpå följande mitosen. Vilka tre av följande påståenden om replikation och mitos är korrekta?
  1. Replikationen av DNA sker under interfasen.
  2. Under replikationen har cellen sin i regel sin huvudsakliga metabola aktivitet.
  3. Interfasen består av G1-fas, S-fas, G2-fas och mitos.
  4. Enzymet helikas har till uppgift att linda upp DNA-molekylen under replikationen.
  5. DNA-polymeraset sköter tillverkningen av den nya DNA-strängen vid replikationen.
  6. Under replikationen paras A alltid ihop med C och G med T.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 2. De n andra av DNA-molekylens uppgifter är att bära på ”recept” på proteiner. Informationen i ”recepten” skrivs om till RNA i den process som kallas transkription. Vilka tre av följande påståenden om transkription och translation är korrekta?
  1. Tillverkningen av en ny RNA-molekyl sköts av ett enzymkomplex som kallas för RNA-polymeras.
  2. Introner translateras inte.
  3. Den bildade mRNA-molekylen är, precis som DNA-molekylen, dubbelsträngad.
  4. Transkriptionen är som aktivast när genen är hårt packad.
  5. De reglerande proteiner som binder till DNA-molekylens styrsekvenser (promotorer) kallas för histoner.
  6. Hos människor kan genregleringen skötas av hormoner.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 3. Det naturliga urvalet och ett djurs etologi hänger samman och bildar det vi kallar evolutionärt stabila strategier. Vilka tre av följande påståenden om olika evolutionärt stabila strategier är sanna?
  1. Evolutionen av altruistiska beteenden gynnas, om beteendet gör att chansen för att de egna generna förs vidare ökar.
  2. I en flock av t.ex. zebror händer det att svaga och sjuka individer offrar sig för att arten ska få bättre chanser att överleva i framtiden.
  3. Komplexa beteenden, som t.ex. när ett jordkommafly fäller ihop vingarna för att undkomma en jagande fladdermus, är alltid resultatet av inlärning.
  4. Evolutionen av kannibalism gynnas, om beteendet gör att chansen för att de egna generna förs vidare ökar.
  5. En lejonhanne som tar över en flock, dödar befintliga ungar för att undvika att ungarna, när de växer upp, ska jaga bort honom och på så sätt ta över flocken.
  6. Medfödda beteenden är ofta evolutionärt stabila strategier.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 1. Organismer på alla nivåer, från bakterier till växter, djur och människor, kommunicerar med varandra på olika sätt. Vilka tre av följande påståenden om kommunikation är korrekta?
  1. Nyckelretningar är alltid en form av visuella signaler.
  2. Inlärning med den s.k. försök- och felmetoden (trial and error) bygger på kommunikation mellan individer i samma flock eller familj.
  3. Olika typer av feromoner används ofta för akustisk kommunikation mellan djur.
  4. Djurens färgteckning kan vara ett exempel på visuell kommunikation.
  5. Blomfärger kan ses som en form av visuell kommunikation till pollinerande insekter.
  6. Kemisk kommunikation används ofta för att markera revir.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 2. Ur biologisk synvinkel kan man hävda att meningen med livet är att reproducera sig i så stor utsträckning som möjligt. Olika arter har olika strategier (i form av sexuella system) för att göra detta, och maximera sin egen fitness. Vilka tre av följande påståenden om sexuella system är sanna?
  1. I de allra flesta djurarter är ovanligt eller t.o.m. mycket ovanligt att honor har flera sexuella partners.
  2. S.k. sneaky fuckers, som finns i en del haremsstrukturer, är hanar vars könsidentitet är oklar, och kan betraktas som homosexuella.
  3. Ett harem är ett sexuellt system där i alla fall hanen är polygam.
  4. Strikt monogami är mycket ovanligt bland däggdjur.
  5. Strikt monogami är mycket vanligt bland fåglar.
  6. Vid partenogenes föds nya ungar utan föregående befruktning.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar.

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Titta på bilden nedan. Den visar lökceller som håller på att dela sig.
  Lökceller i mitos.
  I vilka olika faser befinner sig cellerna, A, B, C resp. D? Förklara med 1-2 meningar vad som kännetecknar respektive fas.

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 1/1/0)
  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Astrapia stephaniae. Titta på bilden här till höger. Den visar en hane och en hona av en slags paradisfågel, Astrapia stephaniae.

  Som du ser är det väldigt stor skillnad på hur hanen och honan ser ut. Förklara hur det kommer sig att (a) hanen ser ut som den gör, och varför (b) honan ser ut som den gör.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/0)

 2. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  TACCAGTGATTTATT
  1. Vilken kvävebassekvens får det mRNA som bildas efter transkriptionen?

   (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/0/0)

  2. Redogör för hur själva translationen går till. Rita gärna en bild (eller flera)!

   (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/1)

  3. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den medföljande genetiska kodnyckeln, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)!

   (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/0/0)

  4. Föreställ dig att det sker en mutation i kvävebas nr 9 i DNA-sekvensen ovan. Vad kan detta få för följder för cellen? Varför det?

   (Analysera och besvara frågor 1/1/1)