Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Ekosystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad ett ekosystem är.
     
 1. Jag vet vilka faktorer som påverkar ett ekosystems sammansättning.
     

Näringskedjor och näringsvävar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på en näringskedja.
     
 1. Jag kan ge exempel på en näringsväv.
     
 1. Jag kan redogöra för skillnader och likheter mellan näringskedjor och näringsvävar.
     

Energiflöden i ett ekosystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför energimängden minskar på varje trofinivå i en näringspyramid.
     
 1. Jag kan förklara varför antalet predatorer alltid måste vara mycket mindre än antalet bytesdjur.
     

Vattnets kretslopp

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför man kan säga att solen är drivkraften bakom alla kretslopp.
     
 1. Jag kan i detalj redogöra för vattnets kretslopp.
     

Kolets kretslopp

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför man kan säga att solen är drivkraften bakom kolets kretslopp.
     
 1. Jag kan i detalj redogöra för kolets kretslopp.
     
 1. Jag kan förklara varför en ökad halt koldioxid i atmosfären innebär att haven försuras.
     

Kvävets kretslopp

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför man kan säga att solen är drivkraften bakom kvävets kretslopp.
     
 1. Jag kan i detalj redogöra för kvävets kretslopp.
     
 1. Jag vet vad kvävefixering innebär.
     
 1. Jag vet hur nitrifikation går till.
     
 1. Jag vet vad ammonifikation innebär.
     
 1. Jag vet vad denitrifikation innebär.
     
 1. Jag kan förklara hur förbränningsreaktioner kan bidra till övergödning.
     
 1. Jag kan förklara hur anläggning av dammar i anslutning till åkrar och vattendrag kan minska övergödningen.
     

Fosforns kretslopp

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för vad organiskt fosfor är.
     
 1. Jag kan i detalj redogöra för fosforns kretslopp.
     
 1. Jag kan förklara hur fosfatrika bergarter bildas.
     
 1. Jag kan redogöra för vad ”peak fosfor” är, och hur vi bör bemöta den.
     

Populationers storlek och tillväxt

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur ett områdes bärkraft hänger samman med en populations storlek.
     
 1. Jag kan förklara hur en J-kurva uppstår.
     
 1. Jag kan förklara hur en S-kurva uppstår.
     
 1. Jag kan resonera kring den mänskliga populationens tillväxt, både historiskt och i framtiden.
     

Samhällen. Att leva tillsammans (symbios, konkurrens)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan i detalj redogöra för hur olika samhällen påverkar varandra.
     
 1. Jag kan förklara varför predation leder till ökad artrikedom.
     
 1. Jag kan förklara varför predation leder till att dess bytespopulation hålls på en hög nivå.
     
 1. Jag kan förklara hur interspecifik konkurrens leder till evolutionär specialisering.
     

Hur ett ekosystem utvecklas. Ekologisk succession

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur ekologisk succession uppstår.
     
 1. Jag kan ge exempel på någon ekologisk succession.
     

Från berggrund till förna

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på hur berggrunden påverkar vilken jordart som bildas, och hur jordarten påverkar vilken jordmån som bildas.
     
 1. Jag kan förklara vad det är för skillnad på magmatiska och sedimentära bergarter.
     
 1. Jag kan förklara vad det är för skillnad på mineraljord och organogen jord.
     
 1. Jag kan i detalj redogöra för följande jordprofiler:
     
 1. brunjordsprofil
     
 1. podsolprofil
     

Sjön som ekosystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för vilka olika zoner man kan dela in en sjö i.
     
 1. Jag kan redogöra för vad som kännetecknar följande typer av sjöar:
     
 1. oligotrofa sjöar
     
 1. eutrofa sjöar
     
 1. försurade sjöar
     
 1. Jag kan redogöra för hur den underliggande bergarten påverkar vilken typ av sjö som finns ovanför.
     

Havet som ekosystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar sött, bräckt och salt vatten.
     
 1. Jag kan förklara vilka särskilda utmaningar organismer i sött, bräckt och salt vatten ställs inför.
     
 1. Jag kan förklara vilka särskilda utmaningar Östersjön ställs inför.
     

Klimat och biom

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur klimat och biom hänger samman.
     
 1. Jag kan redogöra för hur några biom ser ut och är uppbyggda.