Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ekologisk undersökning av ett stycke natur i skolans närhet. Miniexkursion i Biologi 1.

Vad säger skolverket om exkursioner?

Såhär står det på skolverkets hemsida om vad undervisningen i biologi ska utveckla:

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa
fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.

För att ni ska få chansen att just utveckla er förmåga till detta, gör vi den här miniexkursionen till Holmbergska trädgården. Målet är att ni ska öva er i att planera en vetenskaplig undersökning. Ni ska få förståelse för vilka faktorer som påverkar ett ekosystem, och hur de påverkar det.

Så har vi ju det här med betyg också. Detta är vad skolverket säger om hur man ska bedöma exkursioner och laborationer (fast jag har sammanställt det i en snygg matris):

 

E

C

A

Analysera och besvara frågor

Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Formulera relevanta hypoteser och egna frågor

Eleven gör detta med viss säkerhet

Eleven gör detta med viss säkerhet

Eleven gör detta med komplexa frågor med säkerhet

Planera, experimentera och observera

Eleven gör detta i samråd med handledare

Eleven gör detta efter samråd med handledare

Eleven gör detta efter samråd med handledare

Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment

Eleven ger enkla omdömen samt motiverar sina slutsatser med enkla resonemang

Eleven ger enkla omdömen samt motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.

Eleven ger nyanserade omdömen samt motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.

Vid behov föreslår eleven också förändringar.

Redovisningen på våren kommer mer att ha formen av laborationsrapport, som jag betygssätter. Redovisningen på hösten blir i tvärgrupper, men du ska också värdera din egen insats och fundera på vad du skulle vilja förbättra till när ni ska göra exkursionen nästa vår.

Mål

Målet med den här övningen är att ni ska öva er i att planera en vetenskaplig undersökning. Ni ska få förståelse för vilka faktorer som påverkar ett ekosystem, och hur de påverkar.

Holmbergska trädgården. Holmbergska trädgården.

Bakgrund

Holmbergska trädgården i centrala Lund är ett ekosystem som ständigt förändras. Förändringen har under senare år gått väldigt fort, eftersom almsjukan har tagit död på de flesta individerna av den tidigare dominerande arten, almen. Därmed har också ekosystemet förändrats.

Er uppgift är att försöka kartlägga några av de faktorer som bestämmer ekosystemets utseende, och hur de förändras över året.

När ett växtsamhälle ska undersökas bör man välja en yta som är tillräckligt stor för att representera hela växtsamhället, men inte för stor för att man ska orka genomföra inventeringen. Vanligtvis är en provyta på 10 × 10 m2 lämplig. För att underlätta undersökningen kan det vara bra att markera hörnen i den provruta du valt. Detta gör det lättare för dig att överblicka det område du valt.

Uppgifter att lösa

1. Beskrivning av området

Gör en utförlig beskrivning av provytan. Vilka abiotiska faktorer är lämpliga att beskriva? Behövs utrustning? Hur är vegetationen utbredd?

2. Vilka arter kan ni hitta?

Vilka arter (både växter, svampar och djur) förekommer i provytan? Var finns de (botten-, fält-, busk- eller trädskiktet)? Hur beskriver man hur många/hur mycket det finns av varje art? Behövs utrustning?

3. En helhetsbedömning av området.

Är området artrikt eller artfattigt? Varför?

Är området individrikt eller individfattigt? Varför?

Gör en översiktlig jämförelse mellan en plats med hög ljusgenomsläpplighet och en med låg ljusgenomsläpplighet. Hur skiljer de sig åt?

4. Att fundera på

Fundera och diskutera följande:

  • Hur tillförs näringsämnen till marken i parken?
  • Hur har organismerna anpassat sig till miljön?
  • Hur påverkas djur och växtliv av miljön på denna plats?
  • Finns det tecken på miljöskador?
  • Vilka är motiven att bevara platsen i dess nuvarande form?

Gör såhär

Ni delas in i grupper på 4-5 personer. 

Labtillfälle 1: Planering

Planera utifrån uppgifterna som ska genomföras ute i parken. Notera vad ni vill undersöka, hur ni vill genomföra det och hur ni kan redovisa era iakttagelser för varandra. Använd er av era kunskaper inom ekologi och miljöfrågor. Utse minst en sekreterare som gör noggranna anteckningar över er planering.

Labtillfälle 2: Genomförande

Vi går tillsammans till Holmbergska trädgården. Glöm inte rejäla skor (inget högklackat, även om man inte måste ha mulle-stövlar). 😉

Labtillfälle 3: Redovisning

Ni redovisar era resultat i tvärgrupper.

Tillkännagivande

Den här övningen har jag inte kommit på själv, utan fått från Katarina Schiemann på Polhemskolan i Lund. Jag har dock bearbetat den så att den passar mina behov.