Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

evolutionVägen till en evolutionsteori (evolutionsteorins idéhistoria)

Facit finns inte, men du kan läsa mer om vägen till en evolutionsteori här.

E-frågor

 1. Vilken var den förste filosof att klassificera organismer i "lägre" och "högre" stående, och lade därigenom grunden till en utvecklingslära? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär stratigrafi? (Ledtrådar)
 3. Vad var Carl von Linnés stora bidrag till vetenskapen? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. På vilket vis kan man säga att geologin lade grunden till evolutionsteorin? (Ledtrådar)
 2. Hur tänkte sig Lamarck att det gått till när girafferna fick sin långa hals? (Ledtrådar)
 3. På vilket sätt ger kontinentaldriften stöd åt det faktum att jorden är mycket gammal? (Ledtrådar)

Evolutionens grundpelare

Facit finns inte, men du kan läsa mer om evolutionens grundpelare här.

E-frågor

 1. Speciellt en man har varit viktig för de naturvetenskapliga teorierna om evolution. Vad hette denne man? (Ledtrådar)
 2. Vad menas med "kampen för tillvaron"? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär naturligt urval? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär fitness? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär genetisk variation? (Ledtrådar)
 6. Vad är en mutation? Ge exempel! (Ledtrådar)
 7. Nämn ett exempel på anpassning till en speciell miljö! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för
  1. naturligt urval (Ledtrådar)
  2. konstlat urval (Ledtrådar)
 2. Jämför konstlat och naturligt urval! Vilka skillnader/likheter finns det? (Ledtrådar)
 3. Hur förklarar man att det finns både ljusa och mörka björkmätare? (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur naturligt urval drivit fram svarta björkmätare, Biston betularia, i luftförorenade områden i Storbritannien! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera hur det naturliga urvalet gjort att vi idag står inför problem med s.k. multiresistenta bakterier, d.v.s. bakterier, som är okänsliga för många olika sorters antibiotika! Har vi egentligen att göra med naturligt eller konstlat urval här? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur det kan komma sig att en del galápagossköldpaddor har "uppvikt" sköld, medan andra inte har det. (Ledtrådar)
 3. Ta reda på och läs om begreppen stabiiliserande och riktat urval, och förklara hur det förhåller sig till utvecklingen av giraffernas långa halsar.

Bevis för evolutionen

Facit finns inte, men du kan läsa mer om bevis för evolutionen här.

E-frågor

 1. Vad är ett fossil? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett ledfossil? (Ledtrådar)
 3. Ge exempel på viktiga ledfossil. (Ledtrådar)
 4. Vad innebär den fylogenetiska regeln? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär stratigrafi? (Ledtrådar)
 6. Vad är homologa organ? (Ledtrådar)
 7. Ge exempel på homologa organ. (Ledtrådar)
 8. Vad innebär radiometri? (Ledtrådar)
 9. Vad är rudiment? (Ledtrådar)
 10. Ge exempel på rudiment. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad kännetecknar ett bra ledfossil? (Ledtrådar)
 2. Hur kan man datera fossil? (Ledtrådar)
 3. Redogör för stratigrafi-metoden för att datera fossil! (Ledtrådar)
 4. Ta reda på och redogör för hur kol-14-metoden för att datera arkeologiskt material! (Ledtrådar)
 5. Varför kan kol-14-metoden inte användas för att åldersbestämma fossil? Vad måste man göra istället? (Ledtrådar)
 6. Hur bildas ett fossil? (Ledtrådar)
 7. Varför finns det många fossil av olika leddjur, men inga utav t.ex. maneter? (Ledtrådar)
 8. Trilobiter fanns under en mycket lång period i jordens historia. Ändå är trilobiter mycket viktiga ledfossil. Är inte detta en självmotsägelse? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 9. Förklara varför homologa organ tyder på ett evolutionärt samband. (Ledtrådar)
 10. Förklara varför likheter i DNA-sekvens och aminosyrasekvens tyder på ett evolutionärt samband. (Ledtrådar)
 11. Förklara varför likheter i beteende tyder på ett evolutionärt samband. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Förklara en nu levande arts evolution. Börja långt bak i tiden och försök ge en anledning till ändringar. Gör så gott du kan. (Ledtrådar)
 2. Redogör för hästens evolution, och förklara varför den nutida hästen ser annorlunda ut jämfört med den ursprungliga! (Ledtrådar)

Konvergent (och divergent) evolution

Facit finns inte, men du kan läsa mer om konvergent och divergent evolution här.

E-frågor

 1. Ge ett exempel på divergent evolution hos t.ex. människa, fågel och val! (Ledtrådar)
 2. Ge ett exempel på konvergent evolution hos några arter. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara hur man kan säga att konvergent evolution visar att evolution inte är slumpmässig (även om mutationer är det). (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Vad tror du: Om vi någonsin hittar liv på en annan planet än jorden, kommer det då att likna det liv vi ser på jorden, eller vara mycket olikt det? Motivera! (Ledtrådar)

Samevolution

Facit finns inte, men du kan läsa mer om samevolution här.

E-frågor

 1. Vad är selektionstryck? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara hur geparden har kunnat bli så snabb. (Ledtrådar)
 2. Förklara hur fjärilar fått sina långa sugsnablar. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Förklara hur fyndet av svärmaren Xanthopan morganii kunde bekräfta evolutionsteorin. (Ledtrådar)

Stabiliserande, riktat och disruptivt urval

Facit finns inte, men du kan läsa mer om stabiliserande, riktat och disruptivt urval här.

E-frågor

 1. Vad innebär stabiliserande urval? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär riktat urval? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär disruptivt urval? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara varför människans födelsevikt kan ses som ett exempel på stabiliserande urval. (Ledtrådar)
 2. Förklara varför teorin om hur girafferna fick sina långa halsar kan ses som ett exempel på riktat urval. (Ledtrådar)
 3. Förklara varför darwinfinkar kan ses som ett exempel på disruptivt urval. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Kan samevolution ses som ett exempel på, eller ge upphov till riktat urval? Motivera! (Ledtrådar)

Artbildning och utdöende

Facit finns inte, men du kan läsa mer om artbildning och utdöende här.

E-frågor

 1. Vad är en art? (Ledtrådar)
 2. Vad är en korsningsbarriär? (Ledtrådar)
 3. Vilka olika sätt kan nya arter uppstå på? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär hybridisering? (Ledtrådar)
 5. Ge ett exempel på någon art som uppstått genom hybridisering. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara på vilket sätt riktat urval kan ge upphov till allopatrisk artbildning. (Ledtrådar)
 2. Förklara på vilket sätt disruptivt urval kan ge upphov till sympatrisk artbildning. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Genom fossil har vi bra koll på hästens evolution från Hyracotherium och framåt. Resonera kring om hästen genomgått allopatrisk eller sympatrisk artbildning (eller både och!) och om dagens häst är kan vara resultatet av samevolution. (Ledtrådar)

Hur man bygger ett släktträd

Facit finns inte, men du kan läsa mer om hur man bygger ett släktträd (klassificerar organismer) här.

E-frågor

 1. Vad är en art? (Ledtrådar)
 2. Det vetenskapliga namnet på koltrast är Turdus merula. Vilket är släktnamnet och vilket är artepitetet? (Ledtrådar)
 3. Vem uppfann det binomiala systemet? (Ledtrådar)
 4. Organismvärlden kan delas in i tre domäner. Vilka är dessa? (Ledtrådar)
 5. De eukaryota organismerna kan delas in i fyra olika riken. Vilka är dessa? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Ordna följande taxon efter hur stora de är (hur många olika arter de innehåller): Art, domän, familj, klass, ordning, rike, släkte, stam (fylum). (Ledtrådar)
 2. Det vetenskapliga namnet på schimpans är Pan troglodytes. Ta reda på vilken domän, rike, fylum, klass, ordning, familj och släkte den tillhör. (Externa ledtrådar)
 3. Man brukar säga att systematiken ska avspegla organismernas evolution. Förklara vad detta innebär! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Sök information om arterna lövsångare, talgoxe och tofsmes och bestäm med hjälp av deras vetenskapliga namn och systematiska indelning vilka av dem som är närmast släkt med varandra. (Ledtrådar)

Livets historia

Facit finns inte, men du kan läsa mer om livets historia (på ett år) här.

E-frågor

 1. För ungefär hur länge sedan var det
  1. livet uppstod? (Ledtrådar)
  2. de första ryggradsdjuren uppstod? (Ledtrådar)
  3. de första landväxterna uppstod? (Ledtrådar)
  4. de första ryggradsdjuren på land uppträdde? (Ledtrådar)
  5. de första fröväxterna och träden uppstod? (Ledtrådar)
  6. dinosaurierna uppstod? (Ledtrådar)
  7. fåglarna uppstod? (Ledtrådar)
  8. däggdjuren uppstod? (Ledtrådar)
  9. blomväxterna uppstod? (Ledtrådar)
  10. dinosaurierna dog ut? (Ledtrådar)
  11. de första aporna uppstod? (Ledtrådar)
  12. de första hominiderna uppstod? (Ledtrådar)
 2. Ungefär hur gammal är jorden? (Ledtrådar)
 3. När ungefär uppstod fotosyntes? (Ledtrådar)
 4. När ungefär uppstod eukaryota celler? (Ledtrådar)
 5. Vad innebar den kambriska explosionen? (Ledtrådar)
 6. Vad kännetecknade de första landväxterna? (Ledtrådar)
 7. Vad kännetecknar karbonperioden? (Ledtrådar)
 8. Under vilken geologisk period uppstod både dinosaurier och däggdjur, och hur länge sedan var detta? (Ledtrådar)
 9. När uppstod den moderna människan, Homo sapiens? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Hur tror man att eukaryota celler en gång uppstod? (Ledtrådar)
 2. Hur tror man växtceller en gång uppstod? (Ledtrådar)
 3. Vad fick det för ekologiska konsekvenser att det började produceras så mycket syrgas när fotosyntesen uppstod? (Ledtrådar)
 4. På vilket sätt utvecklades djurlivet så att det blev bättre anpassat till landliv från karbonperioden till perm? (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknade
  1. de allra första organismerna? (Ledtrådar)
  2. de första flercelliga djuren? (Ledtrådar)
  3. de första ryggradsdjuren? (Ledtrådar)
  4. de första landväxterna? (Ledtrådar)
  5. de första landlevande ryggradsdjuren? (Ledtrådar)

Hur livet uppstod

Facit finns inte, men du kan läsa mer om hur livet uppstod här.

E-frågor

 1. Vad är en biomolekyl? (Ledtrådar)
 2. Var är det troligt att de allra första biomolekylerna uppstod? (Ledtrådar)
 3. Vad är en makromolekyl? (Ledtrådar)
 4. När uppstod livet? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för Millers & Ureys försök som visar hur biomolekyler först kan ha uppkommit. (Ledtrådar)
 2. Redogör för hur den första "cellen" kan ha uppkommit. (Ledtrådar)
 3. Redogör för några teorier om var livet kan ha uppkommit. (Ledtrådar)

Organismvärldens indelning

Facit finns inte, men du kan läsa mer om organismvärldens indelning här.

E-frågor

 1. Vilka tre domäner delar de flesta biologerna in livet i? (Ledtrådar)
 2. Vad kännetecknar
  1. bakterier? (Ledtrådar)
  2. arkéer? (Ledtrådar)
  3. eukaryota celler? (Ledtrådar)
 3. Vilka riken kan de tre domänerna delas in i? (Ledtrådar)
 4. Av bakterier, arkéer och eukaryota organismer, vilka är närmast släkt med varandra? (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar alla alger? (Ledtrådar)
 6. Vad kännetecknar alla svampar? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vilket rike tillhör
  1. en schimpans? (Ledtrådar)
  2. en björk? (Ledtrådar)
  3. en människa? (Ledtrådar)
  4. en champinjon? (Ledtrådar)
  5. blåstång? (Ledtrådar)
  6. ett toffeldjur? (Ledtrådar)
 2. Redogör för hur man menar att eukaryota organismer en gång bildats! (Ledtrådar)
 3. Vad skiljer bakterier från
  1. arkéer? (ledtrådar)
  2. eukaryoter? (ledtrådar)
 4. Vad skiljer växterna från de övriga eukaryota organismerna? (Ledtrådar)
 5. På vilket vis skiljer sig svampar och alger åt? (Ledtrådar)
 6. Förklara varför lavar fortfarande ställer till problem i dagens indelning av organismerna! (Ledtrådar)
 7. Varför är begreppet "prokaryot" problematiskt, och bör undvikas? (Ledtrådar)
 8. Varför är begreppet "protist" problematiskt, och bör undvikas? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera varför det är svårt att sortera in virus i någon av de tre domäner man brukar dela in organismerna i! (Ledtrådar)

Växternas systematik

Facit finns inte, men du kan läsa mer om växternas systematik här.

E-frågor

 1. När uppstod de första växterna? (Ledtrådar)
 2. Vilka tre grupper kan man dela in växterna i? (Ledtrådar)
 3. Vad kännetecknar mossor? (Ledtrådar)
 4. Vad är en kärlkryptogam? (Ledtrådar)
 5. Vad är en fanerogam? (Ledtrådar)
 6. Vad kännetecknar kärlkryptogamer? (Ledtrådar)
 7. Ge ett exempel på en kärlkryptogam! (Ledtrådar)
 8. Vad kännetecknar frö-/blomväxter? (Ledtrådar)
 9. Vad kännetecknar
  1. gömfröiga
  2. nakenfröiga

  fröväxter? (Ledtrådar)

 10. Vad kännetecknar
  1. enhjärtbladiga
  2. tvåhjärtbladiga

  växter? (Ledtrådar)

 11. Ge ett exempel på en
  1. nakenfröig (ledtrådar)
  2. enhjärtbladig (ledtrådar)
  3. tvåhjärtbladig (ledtrådar)

   växt.

C-frågor

 1. Av björnmossa, örnbräken och vete, vilka är närmast släkt med varandra? (Ledtrådar)
 2. På vilket sätt är ormbunksväxter bättre anpassade till landliv än mossor? (Ledtrådar)
 3. På vilket sätt är fröväxter bättre anpasssade till landliv än ormbunksväxter? (Ledtrådar)

Djurens systematik

Facit finns inte, men du kan läsa mer om djurens systematik här.

E-frågor

 1. Vad kännetecknar djur? (Ledtrådar)
 2. Ge ett exempel på en/ett
  1. nässeldjur. (Ledtrådar)
  2. ringmask. (Ledtrådar)
  3. blötdjur. (Ledtrådar)
  4. leddjur. (Ledtrådar)
  5. tagghuding. (Ledtrådar)
  6. ryggsträngsdjur. (Ledtrådar)
 3. Vad kännetecknar
  1. svampdjur? (Ledtrådar)
  2. nässeldjur? (Ledtrådar)
  3. plattmaskar och rundmaskar? (Ledtrådar)
  4. ringmaskar? (Ledtrådar)
  5. blötdjur? (Ledtrådar)
  6. leddjur? (Ledtrådar)
  7. tagghudingar? (Ledtrådar)
  8. ryggsträngsdjur? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vilken av följande djurgrupper är äldst, evolutionärt sett: öronmaneter, insekter eller ödlor? (Ledtrådar)
 2. Vad skiljer
  1. svampdjur (ledtrådar)
  2. nässeldjur (ledtrådar)
  3. plattmaskar och rundmaskar (ledtrådar)
  4. ringmaskar (ledtrådar)
  5. blötdjur (ledtrådar)
  6. leddjur (ledtrådar)
  7. tagghudingar (ledtrådar)
  8. ryggsträngsdjur (ledtrådar)
  från de övriga djuren?

Ryggradsdjurens systematik

Facit finns inte, men du kan läsa mer om ryggradsdjurens systematik här.

E-frågor

 1. Vad kännetecknar
  1. ryggradsdjur? (Ledtrådar)
  2. broskfiskar? (Ledtrådar)
  3. benfiskar? (Ledtrådar)
  4. amfibier? (Ledtrådar)
  5. reptiler? (Ledtrådar)
  6. fåglar? (Ledtrådar)
  7. däggdjur? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad skiljer
  1. ryggradsdjur (ledtrådar)
  2. broskfiskar (ledtrådar)
  3. benfiskar (ledtrådar)
  4. amfibier (ledtrådar)
  5. reptiler (ledtrådar)
  6. fåglar (ledtrådar)
  7. däggdjur (ledtrådar)


   från de övriga djuren?

 2. Sök information om pigghaj, pirål och åkergroda, och avgör vilka är närmast släkt med varandra. (Ledtrådar)
 3. Sök information om domherre, gavial och vitörad opossum, och avgör vilka är närmast släkt med varandra. (Ledtrådar)
 4. Vad skiljer
  1. kloakdjur (ledtrådar)
  2. pungdjur (ledtrådar)
  3. moderkaksdjur (ledtrådar)


   från de övriga däggdjuren?

Människans evolution

Facit finns inte, men du kan läsa mer om människans evolution här.

E-frågor

 1. Vilka är människans närmaste släktingar? (Ledtrådar)
 2. Var uppstod arten Homo sapiens? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad är hominider? (Ledtrådar)
 2. På vilket vis skiljer sig Australopithecus från den moderna människan? (Ledtrådar)
 3. Vilka förändringar i miljön gjorde att individer med uträtt gång fick högre fitness? (Ledtrådar)
 4. Människans (och hominidernas) upprätta gång fick två mycket betydelsefulla konsekvenser. Redogör för dessa! (Ledtrådar)
 5. Förklara varför man tror att det endast är en mycket liten population Homo sapiens som gett upphov till oss alla. (Ledtrådar)
 6. Bland ursprungsbefolkningar runt om i världen, är den genetiska variationen störst i Afrika. Vad beror detta på? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Är Homo sapiens och Homo neanderthalensis i själva verket samma art? Diskutera vad som talar för resp. emot denna teori! (Ledtrådar)