Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Skriv reaktionsformel för ammoniaks protolys i vatten!
 2. Vilken är den korresponderande basen till HSO\(_4^-\)?
 3. Ange pH i saltsyra som har koncentrationen 0,0025 mol/dm3!
 4. Ordna följande lösningar efter ökande pH! Lösningen med lägst pH anges alltså först.
  1. En lösning med pH = 2,80
  2. En lösning med pOH = 4,45
  3. En lösning med [OH] = 0,174 mol/dm3
  4. En lösning med [H3O+] = 3,2·10-2 mol/dm3
 5. Man späder 50,0 cm3 natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,200 mol/dm3 till volymen 750,0 cm3. Vilket pH-värde får den lösning som erhålls?
 6. Hur stor volym 1,0 M saltsyra åtgår för att neutralisera en lösning som innehåller 450 g NaOH löst i 10,0 liter vatten?
 7. 25,0 ml kaliumhydroxid av okänd koncentration och BTB titrerades med saltsyralösning, tills grön färg erhölls. Det krävdes 37,5 ml 0,100 M saltsyra för att få färgomslag. Vilken koncentration hade kaliumhydroxiden? Skriv reaktionsformel!
 8. Vilken volym svavelsyra med koncentrationen 4,00 mol/dm3 behövs för att neutralisera 20,0 ml natriumhydroxidlösning med koncentrationen 2,00 mol/dm3?
 9. Man har en blandning av 0,2 mol bariumhydroxid och 0,4 mol kaliumhydroxid. Vilken mängd svavelsyra (i mol) behövs för att neutralisera blandningen?
 10. I en saltsyralösning finns väsentligen två slags joner.
  1. Vilka är dessa? Motivera svaret!
  2. Hur kan man påvisa dessa joner?
  3. En saltsyralösning har ursprungskoncentrationen cHCl = 0,027 mol/dm3. Bestäm koncentrationen av de två jonerna i lösningen!
  4. Bestäm pH i lösningen!

Hoppa direkt till …

Facit

 1. NH3 + H2O → NH\(_4^+\) + OH
 2. SO\(_4^{2-}\)
 3. pH = 2,60
 4. d, a, b, c
 5. pH = 12,12
 6. 11 dm3
 7. 0,150 mol/dm3.

  KOH(aq) + HCl(aq) → H2O + KCl(aq)

 8. 5,00 ml
 9. 0,4 mol
 10.  
  1. H3O+ och Cl.
  2. H3O+: mätning av pH

   Cl: tillsats av silverjoner

  3. \(c_{\text{H}_3\text{O}^+} = c_{\text{Cl}^-} = 0,027\text{mol/dm}^3\)
  4. 1,57

Lösningar

 1. \(c_1V_1 = c_2V_2\)
  \(c_2 = \frac {c_1V_1}{V_2} = \frac {0,200\mathrm{mol/dm^3} \cdot 50,0\mathrm{cm^3}}{750,0\mathrm{cm^3}} = 0,01333333\mathrm{mol/dm^3} \hspace{100cm}\)
  \(\mathrm{pOH} = -\lg[\mathrm{OH^-}] = -\lg0,01333333 = 1,8750613 \hspace{100cm}\)
  \(\mathrm{pH} = 14,00 - \mathrm{pOH} = 14,00 - 1,8750613 = 12,1249387 ≈ 12,12 \hspace{100cm}\)

 2. NaOH(aq) + HCl(aq) → H2O + NaCl(aq)
  \(n_\mathrm{NaOH} = \frac {m_\mathrm{NaOH}}{m_\mathrm{NaOH}} = \frac {450\mathrm{g}}{(23,0+16,0+1,01\mathrm{g/mol}} = 11,2471882\mathrm{mol}\)
  Reaktionsformeln ger att \(n_\mathrm{HCl} = n_\mathrm{NaOH} = 11,2471882\mathrm{mol}\).
  \(V_\mathrm{HCl} = \frac {n_\mathrm{HCl}}{c_\mathrm{HCl}} = \frac {11,2471882\mathrm{mol}}{1,0\mathrm{mol/dm^3}} = 11,2471882\mathrm{dm^3} \approx 11\mathrm{dm^3}\)

 3. KOH(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + H2O
  \(n_\mathrm{HCl} = c_\mathrm{HCl} \cdot V_\mathrm{HCl} = 0,100\mathrm{mol/dm^3} \cdot 37,5 \cdot 10^{-3}\mathrm{dm^3} = 0,00375\mathrm{mol}\)
  Reaktionsformeln ger att \(n_\mathrm{KOH} = n_\mathrm{HCl} = 0,00375\mathrm{mol}\).
  \(c_\mathrm{KOH} = \frac {n_\mathrm{KOH}}{V_\mathrm{KOH}} = \frac {0,00375\mathrm{mol}}{25,0 \cdot 10^{-3}\mathrm{dm^3}} = 0,150\mathrm{mol/dm^3}\)

 4. 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + H2O
  \(n_\mathrm{NaOH} = c_\mathrm{NaOH} \cdot V_\mathrm{NaOH} = 2,00\mathrm{mol/dm^3} \cdot 20,0 \cdot 10^{-3}\mathrm{dm^3} = 0,0400\mathrm{mol}\)
  Reaktionsformeln ger att \(n_\mathrm{H_2SO_4} = \frac {1}{2}n_\mathrm{NaOH} = \frac {1}{2} \cdot 0,0400\mathrm{mol} = 0,0200\mathrm{mol}\).
  \(V_\mathrm{H_2SO_4} = \frac {n_\mathrm{H_2SO_4}}{c_\mathrm{H_2SO_4}} = \frac {0,0200\mathrm{mol}}{4,00\mathrm{mol/dm^3}} =  0,00500\mathrm{dm^3} = 5,00\mathrm{ml}\)

 5. Vid upplösning av de båda jonföreningarna bildas vattenlösta hydroxidjoner enligt nedanstående:
  Ba(OH)2(s) → Ba2+(aq) + 2OH(aq)
  KOH(s) → K+(aq) + OH(aq)

  Den totala substansmängden hydroxidjoner beräknas:
  \(n_\mathrm{OH^-} = 2n_\mathrm{Ba(OH)_2} + n_\mathrm{KOH} = 2 \cdot 0,2\mathrm{mol} + 0,4\mathrm{mol} = 0,8\mathrm{mol}\)

  Vid neutralisationen sker följande reaktion:
  H2SO4(aq) + 2OH(aq) → 2H2O + SO\(_4^{2-}\)

  Reaktionsformeln ger att \(n_\mathrm{H_2SO_4} = \frac {1}{2}n_\mathrm{OH^-} = \frac {1}{2} \cdot 0,8\mathrm{mol} = 0,4\mathrm{mol}\).